Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Nadzór Prezesa UTK nad stanem technicznym i procesem utrzymania infrastruktury kolejowej wykorzystywanej w przewozie towarów niebezpiecznych - nieprawidłowości na stacji Kutno

09.03.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK), jako centralny organ administracji rządowej będący krajową władzą bezpieczeństwa i krajowym regulatorem transportu kolejowego, przeprowadził kontrolę zarządcy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.  (PKP PLK) w zakresie nadzoru nad stanem technicznym i procesem utrzymania infrastruktury kolejowej wykorzystywanej w przewozie towarów niebezpiecznych oraz towarów niebezpiecznych wysokiego ryzyka (TWR). Kontrolą objęto stan torów i rozjazdów w obrębie stacji Kutno.

W wyniku kontroli stwierdzono nieprawidłowości polegające na:

 • niewykonywaniu przez zarządcę niezbędnych robót torowych zaleconych do przeprowadzenia w protokołach z kontroli okresowej technicznej sprawności obiektu budowlanego,
 • niewykonywaniu przez zarządcę niezbędnych robót w rozjazdach zaleconych do przeprowadzenia w protokołach z komisyjnego badania technicznego rozjazdów,
 • niewłaściwym utrzymaniu torów i rozjazdów na stacji Kutno,
 • niewyłączeniu z eksploatacji toru ze względu na jego znaczną degradację.

Wyszczególnione powyżej nieprawidłowości stanowią naruszenie następujących przepisów:

 • ustawy o transporcie kolejowym,
 • przepisów wewnętrznych zarządcy:
 • warunków technicznych utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych Id-1,
 • instrukcji o oględzinach, badaniach technicznych i utrzymaniu rozjazdów Id-4,
 • instrukcji diagnostyki nawierzchni kolejowej Id-8,
 • procedury SMS-PW-01 - utrzymanie linii kolejowej w sprawności technicznej i organizacyjnej.

Wyniki działań:

 • Prezes UTK nakazał zarządcy infrastruktury natychmiastowe usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości,
 • Prezes UTK nakazał dokonanie weryfikacji i analizy ewentualnego występowania analogicznych nieprawidłowości w innych lokalizacjach i w przypadku ich występowania natychmiastowe usunięcie,
 • Prezes UTK nakazał podjęcie działań, przewidzianych przez System Zarządzania Bezpieczeństwem, mających na celu nadzór nad poziomem ryzyka związanego z zarządzaniem infrastrukturą kolejową,
 • Prezes UTK wszczął postępowanie administracyjne w zakresie stwierdzonych nieprawidłowości,
 • Jednocześnie Prezes UTK, decyzją z 2 marca 2015 roku, nakazał zarządcy PKP PLK wprowadzenie ograniczeń eksploatacyjnych zapewniających bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego w obrębie stacji kolejowej Kutno na torach, na które można przyjmować i z których można wyprawiać pociągi z towarami niebezpiecznymi oraz pociągi z towarami niebezpiecznymi wysokiego ryzyka (TWR) - decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Cel działania:

 • podnoszenie jakości utrzymania infrastruktury kolejowej zarządzanej przez PKP PLK,
 • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ruchu kolejowego, w szczególności związanego z przewozem towarów niebezpiecznych oraz z towarami niebezpiecznymi wysokiego ryzyka (TWR).
do góry