Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Decyzja Prezesa UTK w zakresie terminowego usunięcia przez PKP PLK nieprawidłowości stwierdzonych na linii kolejowej nr 93 Trzebinia-Zebrzydowice

06.03.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) w wyniku dokonanych czynności kontrolnych oraz po przeprowadzeniu wszczętego z urzędu postępowania administracyjnego, wydał decyzję stwierdzającą naruszenie przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PKP PLK) przepisów dotyczących obowiązków zarządcy infrastruktury w zakresie bezpieczeństwa transportu kolejowego. Naruszenie przepisów dotyczyło bezpieczeństwa prowadzenia ruchu kolejowego na linii kolejowej nr 93 Trzebinia - Zebrzydowice, od km 10.900 do km 12.024 oraz na przejazdach kolejowych kategorii „A” w km 10.418 i w km 12.024.

Naruszenie przepisów przez zarządcę infrastruktury polegało na:

 • eksploatowaniu podkładów kwalifikujących się do usunięcia z toru tzn. podkładów o stopniu degradacji ≥ 0,9 oraz podkładów po osiągnięciu wieku przekraczającego trwałość graniczną,
 • braku niezbędnych wymian złączek posiadających uszkodzenia lub rodzaj zużycia kwalifikujący złączki do usunięcia z toru,
 • eksploatowaniu w torze klasycznym złącz wiszących, nie stosowania się do wymogu prawidłowego połączenia tych złącz śrubami łubkowymi,
 • niezapewnieniu utrzymania podtorza w stanie jego dostatecznej wytrzymałości i trwałości, w celu osiągnięcia statecznej i jednorodnej podstawy dla nawierzchni kolejowej oraz zabezpieczenia przed nadmiernymi, trwałymi i sprężystymi odkształceniami zagrażającym bezpieczeństwu ruchu,
 • nieusuwaniu roślinności na całej szerokości pryzmy podsypki i ław torowiska nawierzchni kolejowej,
 • niespełnieniu wymagań jakości infrastruktury drogowej na dojazdach do przejazdu kolejowego.

Naruszone przez zarządcę infrastruktury kolejowej przepisy prawa:

 • ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym,
 • przepisy wewnętrzne zarządcy:

- warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych Id-1,
- warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowego Id-3.

Wyniki działań:

 • Prezes UTK nakazał usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w celu spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczne prowadzenie ruchu i bezpieczeństwo użytkowników na przejazdach kolejowych, w terminie do 30 kwietnia 2015 roku,
 • w przypadku niewykonania decyzji w wyznaczonym terminie, Prezes UTK na podstawie art.66 ust. 2aa ustawy o transporcie kolejowym nakłada karę pieniężną w wysokości do 5000 euro za każdy dzień zwłoki w wykonaniu ww. decyzji.

Cel działania:

 • ciągłe podnoszenie jakości utrzymania infrastruktury kolejowej przez PKP PLK,
 • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ruchu kolejowego,
 • zwiększenie jakości usług przewozowych w transporcie kolejowym.

 

do góry