Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych – Prezes UTK stwierdził nieprawidłowości w zakresie utrzymania i eksploatacji przejazdu na linii kolejowej nr 33 Kutno – Brodnica

05.03.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego w ramach prowadzonych czynności nadzorczych związanych ze stanem technicznym skrzyżowań linii kolejowych z drogami publicznymi, przeprowadził kontrolę zarządcy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PKP PLK) w zakresie procesu utrzymania, prawidłowej klasyfikacji, stanu technicznego oraz weryfikacji zapisów w dokumentacji przejazdu, w odniesieniu do stanu faktycznego. Kontrolą objęto przejazd kolejowy kategorii „D” na linii kolejowej nr 33 Kutno – Brodnica w km 49,956.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono nieprawidłowości mające wpływ na bezpieczeństwo ruchu, polegające m.in. na: 

 • niewłaściwych zapisach w metrykach przejazdu,
 • braku wykonania przez zarządcę robót, zaleconych po badaniu diagnostycznym przejazdu w 2010 roku,
 • niezrealizowaniu środków zaradczych ustalonych przez komisję powypadkową w „Protokole ustaleń końcowych” z 24 stycznia 2011 r. w zakresie dostosowania kategorii przejazdu do istniejącego iloczynu ruchu,
 • braku wdrożenia procedury SMS-PR-02 Ocena ryzyka technicznego i operacyjnego, po zaistniałych wypadkach,  
 • braku wymaganej widzialności na przejeździe kolejowym.

Powyższe nieprawidłowości naruszają przepisy:

 • art. 17 ust. 1 pkt. 1, art. 28l ust. 9,  ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym,
 • § 22 ust. 1, Załącznik nr 1 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie,
 • procedura systemu zarządzania bezpieczeństwem zarządcy SMS-PR-02 - Ocena ryzyka technicznego i operacyjnego,
 • § 13 ust. 14, § 31 ust. 1 przepisów wewnętrznych zarządcy Id-1 (D-1) - Warunków Technicznych utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych Id-1 (D-1).

Wyniki działań:

 • Prezes UTK nakazał zarządcy natychmiastowe usunięcie wszystkich stwierdzonych nieprawidłowości,
 • Prezes UTK nakazał dokonanie analizy występowania analogicznych nieprawidłowości w innych lokalizacjach oraz w przypadku ich potwierdzenia natychmiastowe usunięcie,
 • Prezes UTK wniósł o natychmiastowe podjęcie przez zarządcę odpowiednich działań, zgodnych z posiadanym Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS), które będą miały na celu nadzór nad poziomem ryzyka związanym z prowadzeniem działalności.

Cel działań:

 • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ruchu kolejowego oraz drogowego na przejazdach kolejowo–drogowych;
 • ciągłe i systematyczne podnoszenie jakości utrzymania infrastruktury kolejowej zarządzanej przez PKP PLK,
 • zwiększenie bezpieczeństwa ruchu kolejowego.
do góry