Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Nadzór Prezesa UTK nad stanem technicznym i procesem utrzymania urządzeń sterowania ruchem kolejowym - nieprawidłowości na stacji Puławy zlokalizowanej na linii kolejowej nr 7

27.02.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK), jako centralny organ administracji rządowej będąc krajową władzą bezpieczeństwa i krajowym regulatorem transportu kolejowego, przeprowadził kontrolę zarządcy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PKP PLK) w zakresie nadzoru nad stanem technicznym i procesem utrzymania urządzeń sterowania ruchem kolejowym (SRK). Kontrolą objęto urządzenia SRK zainstalowane na stacji Puławy, zlokalizowanej na linii kolejowej nr 7.

W wyniku kontroli stwierdzono nieprawidłowości polegające na:

 • błędach w Regulaminie technicznym stacji – ustalenie granic torów w stacji niezgodnie z zależnościami przyjętymi w dokumentacji urządzeń SRK,
 • nieprawidłowościach w dokumentacji obsługi technicznej, m.in. błędne ustalenie cyklu pomiarów sił nastawczych w napędach zwrotnicowych, braki odpisów w książce kontroli potwierdzających sprawdzenie funkcjonowania urządzeń SRK po wystąpieniu usterek w ich działaniu,
 • nieprawidłowościach w rozjazdach - nieprawidłowe przyleganie iglic do opornicy,
 • nieprawidłowościach dotyczących współpracy napędów zwrotnicowych ze zwrotnicami - niejednakowa droga oporowa głowicy klamry zamknięcia nastawczego,
 • nieprawidłowej eksploatacji urządzeń kontroli niezajętości torów i rozjazdów,
 • rozbieżności pomiędzy dokumentacją techniczną urządzeń SRK i stanem faktycznym, m.in. w odniesieniu do nominału bezpieczników zastosowanych w obwodach świateł semaforów,
 • nieusuwaniu przez zarządcę nieprawidłowości wskazanych w protokołach z badań diagnostycznych,
 • nieprawidłowym usytuowaniu odbojnic względem elektromagnesów SHP,
 • niedostatecznej widoczności sygnałów na tarczy ostrzegawczej z powodu bliskiego, niezgodnego z przepisami usytuowania drzew i krzewów.

Wyszczególnione powyżej nieprawidłowości stanowią naruszenie przepisów:

 • ustawy o transporcie kolejowym,
 • rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie,
 • przepisów wewnętrznych zarządcy:
 • instrukcji o sporządzaniu regulaminów technicznych Ir-3,
 • instrukcji konserwacji, przeglądów oraz napraw bieżących urządzeń sterowania ruchem kolejowym Ie-12,
 • instrukcji o zasadach eksploatacji i prowadzenia robót w urządzeniach sterowania ruchem kolejowym Ie-5,
 • instrukcji o oględzinach, badaniach technicznych i utrzymaniu rozjazdów Id-4,
 • wytycznych odbioru technicznego oraz przekazywania do eksploatacji urządzeń sterowania ruchem kolejowym Ie-6,
 • instrukcji utrzymania sieci trakcyjnej Iet-2,

Wyniki działań:

 • Prezes UTK nakazał zarządcy infrastruktury natychmiastowe usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości,
 • Prezes UTK nakazał dokonanie weryfikacji i analizy ewentualnego występowania analogicznych nieprawidłowości w innych lokalizacjach i w przypadku ich występowania natychmiastowe usunięcie,
 • Prezes UTK nakazał podjęcie działań, przewidzianych przez System Zarządzania Bezpieczeństwem, mających na celu nadzór nad poziomem ryzyka związanego z zarządzaniem infrastrukturą kolejową,
 • Prezes UTK wszczął postępowanie administracyjne w zakresie stwierdzonych nieprawidłowości.

Cel działań:

 • podnoszenie jakości utrzymania infrastruktury kolejowej zarządzanej przez PKP PLK,
 • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ruchu kolejowego.
do góry