Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Działania Prezesa UTK na rzecz poprawy bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych – decyzja administracyjna w zakresie nieprawidłowości stwierdzonych na przejazdach linii nr 274 Wrocław Świebodzki – Zgorzelec

26.02.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) w wyniku dokonanej kontroli zarządcy infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PKP PLK) oraz wszczętego i przeprowadzonego z urzędu postępowania administracyjnego, stwierdził naruszenie obowiązków zarządcy infrastruktury kolejowej w zakresie bezpieczeństwa transportu kolejowego, poprzez niespełnienie warunków technicznych i organizacyjnych, zapewniających bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego na przejazdach kolejowych zlokalizowanych w km 10,714 oraz w km 36,182 linii kolejowej nr 274 Wrocław Świebodzki – Zgorzelec.

Naruszenie przepisów przez zarządcę polegało na:

 • niewłaściwym zabezpieczeniu przejazdów kolejowych w urządzenia, tj. obsługą rogatek na przejazdach kolejowych z odległości, pomimo przekroczenia dopuszczalnego iloczynu ruchu dla tego rodzaju zabezpieczenia przejazdu, co wpływa na bezpieczeństwo ruchu w obrębie tych przejazdów.

Wyszczególnione powyżej nieprawidłowości stanowiły naruszenie przepisów:

 • ustawy o transporcie kolejowym,
 • rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie,
 • przepisów wewnętrznych zarządcy:
 • warunków technicznych utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych Id – 1.

Wyniki działań:

 • Prezes UTK nakazał usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w celu spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczne prowadzenie ruchu i bezpieczeństwo użytkowników na przejazdach kolejowych, w terminie do 31 grudnia 2015 roku,
 • Prezes UTK na podstawie art. 108 § 1 k.p.a. nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności,
 • w przypadku niewykonania decyzji w wyznaczonym terminie, Prezes UTK na podstawie art.66 ust. 2aa ustawy o transporcie kolejowym nakłada karę pieniężną w wysokości do 5000 euro za każdy dzień zwłoki w wykonaniu ww. decyzji.

Cel działań:

 • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych,
 • zwiększenie świadomości zarządcy infrastruktury w zakresie prawidłowości procesu utrzymania infrastruktury przejazdowej,
 • promowanie kultury bezpieczeństwo wśród przedsiębiorców kolejowych.
do góry