Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Decyzja Prezesa UTK w zakresie nieprawidłowości związanych z bezpieczeństwem ruchu kolejowego na linii nr 77 Janików-Świerże Górne

25.02.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) w wyniku przeprowadzonej kontroli zarządcy infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PKP PLK) oraz wszczętego i przeprowadzonego z urzędu postępowania administracyjnego, stwierdził naruszenie obowiązków zarządcy infrastruktury kolejowej w zakresie bezpieczeństwa transportu kolejowego, poprzez niespełnienie warunków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczne prowadzenie ruchu na linii kolejowej nr 77 Janików – Świerże Górne.

Naruszenie przepisów przez zarządcę polegało na:

 • niewykonywaniu przez zarządcę zaleceń z badań technicznych torów i podtorza przeprowadzonych w 2013 i 2014 roku,
 • eksploatacji toru z pękniętymi szynami, zabezpieczonymi w sposób prowizoryczny, bez dokonanej naprawy ostatecznej,
 • nieusuwaniu drzew i krzewów położonych w sąsiedztwie linii kolejowej, w odległości mniejszej od dopuszczalnej od osi toru kolejowego.

Wyszczególnione powyżej nieprawidłowości stanowiły naruszenie przepisów:

 • ustawy o transporcie kolejowym,
 • rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych,
 • przepisów wewnętrznych zarządcy:
 • instrukcji o dokonywaniu pomiarów, badań i oceny stanu torów Id-14,
 • warunków technicznych utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych Id-1,
 • warunków technicznych utrzymania podtorza kolejowego Id-3.

Wyniki działań:

 • Prezes UTK nakazał usunięcie nieprawidłowości w celu spełnienia warunków technicznych zapewniających bezpieczne prowadzenie ruchu pociągów na linii kolejowej do 30 listopada 2015 roku,
 • w przypadku niewykonania decyzji w wyznaczonym terminie, Prezes UTK na podstawie art.66 ust. 2aa ustawy o transporcie kolejowym nakłada karę pieniężną w wysokości do 5000 euro za każdy dzień zwłoki w wykonaniu ww. decyzji.

Cel działań:

 • podnoszenie jakości utrzymania infrastruktury kolejowej zarządzanej przez PKP PLK,
 • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ruchu kolejowego.
do góry