Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Nowe wymagania w obszarze certyfikacji bezpieczeństwa i regulacji wewnętrznych

24.02.2015

1 marca 2015 r. wejdą w życie trzy rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju, modyfikujące zasady ubiegania się o certyfikaty i autoryzacje bezpieczeństwa oraz wymagania dotyczące regulacji wewnętrznych opracowywanych przez przewoźników kolejowych i zarządców infrastruktury kolejowej:

  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków oraz trybu wydawania, przedłużania, zmiany i cofania autoryzacji bezpieczeństwa, certyfikatów bezpieczeństwa i świadectw bezpieczeństwa
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie systemu zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 6 lutego 2015 r.  zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu uzyskania certyfikatu bezpieczeństwa.

Nowe rozwiązania przyjęte w ramach wyżej wymienionych uregulowań umożliwiają, po spełnieniu określonych warunków, objęcie bocznic kolejowych eksploatowanych przez przewoźników kolejowych  systemem zarządzania bezpieczeństwem, bez konieczności uzyskiwania odrębnych świadectw bezpieczeństwa dla każdej bocznicy. Warunkiem koniecznym zastosowania tego rozwiązania, jest uwzględnienie w systemie zarządzania bezpieczeństwem procedur umożliwiających bezpieczną realizację procesów na bocznicy kolejowej, w tym kontrolę wszystkich ryzyk związanych z tą działalnością oraz przyjęcie wewnętrznych uregulowań umożliwiających bezpieczną eksploatację bocznic kolejowych. Przyjęcie takiego rozwiązania równoznaczne jest z objęciem działalności prowadzonej na bocznicach kolejowych wszystkimi wymaganiami systemowymi, które są związane z oceną ryzyka, zarządzaniem zmianą i monitorowaniem.

Ponadto, mając na uwadze konieczność dostosowania krajowego system do przepisów Unii Europejskiej, nowe uregulowania eliminują funkcjonujący dotychczas w krajowym systemie obowiązek przedkładania przez przewoźników kolejowych i zarządców infrastruktury kolejowej regulacji wewnętrznych do akceptacji przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego. W tym kontekście należy jednak przypomnieć, że zarządzanie zmianami organizacyjnymi, eksploatacyjnymi i technicznymi poprzedzającymi zmiany rozwiązań przyjętych w regulacjach wewnętrznych, podlega obowiązkowi stosowania procesu oceny znaczenia zmiany, a także - tam gdzie jest to stosowne - procesu zarządzania ryzykiem.

Nowe przepisy porządkują również wymagania w zakresie załączników do wniosku o wydanie certyfikatów bezpieczeństwa

do góry