Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Nieprawidłowości w procesie eksploatacji bocznicy kolejowej – Decyzja Prezesa UTK wstrzymująca ruch kolejowy

24.02.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) w wyniku przeprowadzonej kontroli użytkownika bocznicy Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „B&J” H. Borysiak, T. Jahołkowski sp. j. z siedzibą w Lublinie oraz po przeprowadzeniu wszczętego z urzędu postępowania administracyjnego, nakazał wstrzymać ruch kolejowy na bocznicy odgałęziającej się rozjazdem nr 104 od toru szerokotorowego nr 103S w km 2.891 linii nr 63 Dorohusk – Zawadówka Naftobaza oraz odgałęziającej się rozjazdem nr 5 od toru normalnotorowego nr 3a w km 268.680 linii nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk.

Ze względu na zagrożenie bezpieczeństwa ruchu, Prezes UTK nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.

Naruszenie przepisów przez przedsiębiorcę polegało na:

 • nieposiadaniu świadectwa bezpieczeństwa użytkownika bocznicy kolejowej,
 • nieposiadaniu świadectw dopuszczenia do eksploatacji typów budowli przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego, zlokalizowanych na bocznicy kolejowej oraz stosownych potwierdzeń ich zgodności z typem,
 • nieposiadaniu przepisów wewnętrznych określających warunki techniczne i zasady bezpiecznego prowadzenia ruchu kolejowego oraz utrzymania infrastruktury kolejowej zlokalizowanej na bocznicy kolejowej,
 • braku prowadzenia wewnętrznej dokumentacji kontrolnej, dotyczącej realizowanego procesu okresowej diagnostyki poszczególnych elementów eksploatowanej infrastruktury kolejowej zlokalizowanej na bocznicy,
 • nieprawidłowości w utrzymaniu infrastruktury kolejowej zlokalizowanej na bocznicy.

Przeprowadzono:

 • kontrolę użytkownika bocznicy kolejowej w zakresie bezpieczeństwa ruchu,
 • wszczęto z urzędu postępowanie administracyjne.

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 • ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym.

Termin usunięcia naruszeń:

 • decyzja Prezesa UTK podlegała natychmiastowej wykonalności,
 • w przypadku niewykonania decyzji, Prezes UTK na podstawie art.66 ust. 2aa ustawy o transporcie kolejowym nakłada karę pieniężną w wysokości do 5000 euro za każdy dzień zwłoki w wykonaniu ww. decyzji.

Cel działań:

 • zapewnienie bezpieczeństwa eksploatacji bocznic kolejowych,
 • zwiększenie jakości usług przewozów kolejowych,
 • zwiększenie bezpieczeństwa ruchu kolejowego.
do góry