Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Nadzór Prezesa UTK nad przestrzeganiem zasad eksploatacji oraz utrzymaniem pojazdów kolejowych – decyzje administracyjne dotyczące usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości

23.02.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK), po przeprowadzeniu w ostatnich tygodniach działań kontrolnych i stwierdzeniu naruszeń przepisów bezpieczeństwa transportu kolejowego oraz wszczętych z urzędu postępowań administracyjnych, wydał decyzje stwierdzające naruszenie przez przedsiębiorców przepisów w zakresie realizacji procesu eksploatacji i utrzymania pojazdów kolejowych. Nieprawidłowości dotyczyły m.in.: PKP Intercity S.A., Przewozy Regionalne sp. z o.o., Koleje Śląskie sp. z o.o., Arriva RP sp. z o.o., oraz użytkowników bocznic: Stalprodukt S.A. i Bożena Świtała Roboty Ziemne.

Najczęstsze naruszenia przepisów dotyczyły m.in.:

 • niezapewnienia zgodności procesu utrzymania pojazdów z wymaganiami zawartymi w dokumentacji systemu utrzymania (DSU),
 • eksploatacji pojazdów niezarejestrowanych w krajowym rejestrze pojazdów kolejowych (NVR) oraz nieoznaczonych europejskim numerem pojazdu (EVN),
 • braku posiadania zatwierdzonych przez Prezesa UTK dokumentacji systemu utrzymania pojazdów kolejowych,
 • wadliwości wystawionych świadectw sprawności technicznej.

Przeprowadzono:

 • kontrole przewoźników i użytkowników bocznic kolejowych w zakresie bezpieczeństwa eksploatacji i utrzymania pojazdów kolejowych,
 • wszczęto z urzędu postępowania administracyjne.

Wyniki działań Prezesa UTK w zależności od stwierdzonych nieprawidłowości:

 • Prezes UTK nakazuje usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w celu spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczne eksploatowanie pojazdów kolejowych,
 • Prezes UTK wyłącza lub ogranicza eksploatację pojazdów kolejowych,
 • decyzja Prezesa UTK podlegają natychmiastowej wykonalności,
 • w przypadku niewykonania decyzji, Prezes UTK na podstawie art.66 ust. 2aa ustawy o transporcie kolejowym nakłada karę pieniężną w wysokości do 5000 euro za każdy dzień zwłoki w wykonaniu ww. decyzji.

Cel działań:

 • podnoszenie jakości procesu utrzymania pojazdów kolejowych przez uczestników rynku kolejowego,
 • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa eksploatacji pojazdów kolejowych i bezpieczeństwa ruchu kolejowego.

 

do góry