Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Nadzór Prezesa UTK nad stanem technicznym i procesem utrzymania przejazdów kolejowo-drogowych - nieprawidłowości na linii nr 68 Lublin-Przeworsk

23.02.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) przeprowadził kontrolę zarządcy infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PKP PLK) w zakresie nadzoru nad stanem technicznym i bezpieczeństwem ruchu na przejazdach kolejowo-drogowych. Kontrolą objęto przejazdy kategorii B, zlokalizowane na linii kolejowej nr 68 Lublin – Przeworsk.

Naruszenie przepisów przez zarządcę polegało m.in. na:

 • niewłaściwej organizacji ruchu pojazdów drogowych w rejonie przejazdu – brak dostosowania istniejącej organizacji ruchu do ustalonej komisyjnie kategorii tego przejazdu,
 • niezgodności danych zawartych w sporządzonych metrykach przejazdów ze stanem faktycznym, np. w zakresie warunków widoczności oraz oznakowania od strony drogi i torów,
 • nieprawidłowościach w zakresie posiadanej przez zarządcę dokumentacji dotyczącej obsługi eksploatacyjnej i technicznej urządzeń samoczynnej sygnalizacji przejazdowej,
 • nieczytelności znaków hektometrowych,
 • brakach w wygrodzeniu przejazdu,
 • braku dostatecznej widoczności na przejazdach.

Wyszczególnione powyżej nieprawidłowości stanowią naruszenie przepisów:

 • ustawy o transporcie kolejowym,
 • rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie,
 • rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych,
 • przepisów wewnętrznych zarządcy:

- instrukcji o sporządzaniu regulaminów technicznych Ir-3 (R-9),
- instrukcji o zasadach eksploatacji i prowadzenia robót w urządzeniach sterowania ruchem kolejowym Ie-5 (E-11),
- instrukcji konserwacji, przeglądów oraz napraw bieżących urządzeń sterowania ruchem kolejowym Ie-12 (E-24),
- warunków technicznych utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych Id-1 (D-1).

Wyniki działań:

 • Prezes UTK nakazał zarządcy infrastruktury natychmiastowe usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości,
 • Prezes UTK nakazał dokonanie analizy ewentualnego występowania analogicznych nieprawidłowości w innych lokalizacjach oraz w przypadku ich występowania – natychmiastowe ich usunięcie,
 • Prezes UTK nakazał podjęcie działań, przewidzianych przez System Zarządzania Bezpieczeństwem, mających na celu nadzór nad poziomem ryzyka związanego z zarządzaniem infrastrukturą kolejową.

Cel działań:

 • podnoszenie jakości utrzymania infrastruktury kolejowej zarządzanej przez PKP PLK,
 • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ruchu kolejowego oraz drogowego na przejazdach.

 

do góry