Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Decyzja Prezesa UTK stwierdzająca naruszenie przez PKP PLK przepisów na stacjach Zamość i Werbkowice w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego oraz bezpieczeństwa na przejeździe kolejowym

20.02.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) po przeprowadzeniu wszczętego z urzędu postępowania administracyjnego wydał decyzję stwierdzającą naruszenie przepisów dotyczących obowiązków zarządcy infrastruktury kolejowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PKP PLK) w zakresie bezpieczeństwa transportu kolejowego, poprzez niespełnienie warunków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego i niepodjęcie działań likwidujących zagrożenie w obrębie stacji Zamość i Werbkowice oraz przejazdu kolejowego kat. A na linii kolejowej nr 72.

Naruszenie przepisów przez zarządcę PKP PLK polegało m.in. na:

 • występowaniu znacznej liczby zużytych biologicznie i podlegających wymianie, podkładów drewnianych,
 • niewłaściwej konserwacji złączek przytwierdzenia i połączeń, tj.: niedokręcone i luźne śruby stopowe, niedokręcone wkręty, brakujące i poluzowane śruby łubkowe, uszkodzone oraz brakujące pierścienie sprężyste,
 • występowaniu przekroczonych dopuszczalnych parametrów szerokości toru i przechyłki,
 • zanieczyszczeniu podsypki tłuczniowej,
 • nadmiernych luzach w złączach szynowych rozjazdów, przekraczających wartości dopuszczalne,
 • niewłaściwych umocowaniach latarni na zwrotnikach rozjazdów,
 • niewłaściwej konserwacji złączek przytwierdzenia i połączeń, tj.: niedokręcone i luźne śruby w elementach metalowych rozjazdów, niedokręcone wkręty i śruby stopowe, brakujące i poluzowane śruby łubkowe,
 • zużytych podrozjazdnicach w rozjazdach,
 • uszkodzonych częściach metalowych rozjazdów tj. wyszczerbionych iglicach, nadmiernym zużyciu szyny łączącej, braku dolegania iglicy do opornicy w rozjeździe, spływy na główkach szyn w obu kierunkach,
 • zanieczyszczonych kanałach zwrotnicowych rozjazdów,
 • braku wymaganych informacji w metryce przejazdu,
 • niekompletności oznakowania przejazdu kolejowego od strony drogi, brak znaków drogowych (słupków wskaźnikowych),
 • niekompletności wygrodzenia przejazdu,
 • braku prawidłowego odwodnienia przejazdu,
 • nierównościach, spękaniach i ubytkach nawierzchni asfaltowej.

Zarządca infrastruktury kolejowej naruszył przepisy prawa:

 • ustawę o transporcie kolejowym,
 • rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie,
 • przepisy wewnętrzne PKP PLK.

W wyniku przeprowadzonych działań:

 • Prezes UTK nakazał zarządcy infrastruktury usunięcie stwierdzonych naruszeń w terminie do 1 czerwca 2015 roku,
 • w przypadku niewykonania decyzji w wyznaczonym terminie Prezes UTK, na podstawie art.66 ust. 2aa ustawy o transporcie kolejowym, nakłada karę pieniężną w wysokości do 5000 euro za każdy dzień zwłoki w wykonaniu ww. decyzji.

Cel działania:         

 • ciągłe podnoszenie jakości utrzymania infrastruktury kolejowej przez PKP PLK,
 • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ruchu kolejowego,
 • zwiększenie jakości usług w transporcie kolejowym.
do góry