Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Nieprawidłowości w procesie utrzymania pojazdów kolejowych przewoźnika Koleje Śląskie sp. z o.o

18.02.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) w ramach czynności nadzorczych związanych z eksploatacją pojazdów kolejowych, przeprowadził kontrolę przedsiębiorcy Koleje Śląskie sp. z o.o., w wyniku których stwierdził naruszenie przez przewoźnika kolejowego przepisów z zakresu kolejnictwa w zakresie prawidłowości procesu utrzymania pojazdów.

Naruszenie przepisów przez przewoźnika polegało m.in. na:

 • niezapewnieniu zgodności procesu utrzymania z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Systemu Utrzymania,
 • niewykonywaniu wszystkich pomiarów z czynności utrzymaniowych poziomu utrzymania P2 i P3,
 • braku opracowania dokumentacji systemu utrzymania oraz utrzymywanie pojazdów w oparciu o niezatwierdzoną przez Prezesa UTK dokumentację,
 • nieprawidłowym prowadzeniu rejestru pojazdów,
 • nieprawidłowym wystawianiu świadectw sprawności technicznej,
 • niezapewnieniu dokumentacji związanej z eksploatacją i utrzymaniem pojazdów kolejowych szczególnie pod względem jej kompletności, spójności, aktualności oraz zgodności ze stanem faktycznym.

Naruszone przez przewoźnika przepisy prawa:

 • ustawa o transporcie kolejowym,
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych,
 • rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie świadectw sprawności technicznej pojazdów kolejowych,
 • rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie sposobu prowadzenia rejestru oraz sposobu oznakowania pojazdów kolejowych,
 • dokumentacja Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem w transporcie kolejowym przewoźnika kolejowego Koleje Śląskie sp. z o.o.

Wyniki działań:

 • Prezes UTK nakazał przewoźnikowi natychmiastowe usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości,
 • Prezes UTK nakazał przeprowadzenie analizy występowania analogicznych nieprawidłowości w działalności przewoźnika oraz w przypadku ich potwierdzenia –natychmiastowe usunięcie,
 • Prezes UTK nakazał dokonanie analizy dokumentacji związanej z eksploatacją i utrzymaniem pojazdów kolejowych szczególnie pod względem zapewnienia jej kompletności, spójności, aktualności oraz zgodności ze stanem faktycznym,
 • Prezes UTK wniósł o podjęcie  odpowiednich działań, zgodnych z posiadanym Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS - Safety Management System), które będą miały na celu nadzór nad poziomem ryzyka związanym z prowadzoną działalnością przewoźnika kolejowego.

Cel działań:

 • podnoszenie jakości procesu utrzymania pojazdów kolejowych przez uczestników rynku kolejowego,
 • zwiększenie bezpieczeństwa eksploatacji pojazdów kolejowych,
 • zwiększenie jakości usług przewozów kolejowych.
do góry