Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Terminowe świadectwa dopuszczenia typu do eksploatacji dla pojazdów kolejowych

17.02.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego informuje, że na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawa brak jest możliwości wydawania kolejnych świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego na czas określony, w przypadku konieczności przeprowadzenia dodatkowych prób eksploatacyjnych, uprawniających do eksploatacji pojazdu na liniach całej sieci kolejowej.

Obecnie obowiązujące rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 13 maja 2014 r. w sprawie dopuszczania do eksploatacji określonych budowli, urządzeń i pojazdów kolejowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 720) reguluje kwestie związane z pojazdami kolejowymi przeznaczonymi do eksploatacji wyłącznie:

  • na bocznicach kolejowych,
  • na infrastrukturze kolejowej obejmującej linie kolejowe o szerokości torów mniejszej niż 1435 mm,
  • w metrze,
  • na sieci kolejowej, która jest funkcjonalnie wyodrębniona z systemu kolei i przeznaczona tylko na potrzeby pasażerskich przewozów lokalnych oraz miejskich lub podmiejskich przewoźników kolejowych prowadzących działalność wyłącznie w obrębie tych sieci kolejowych.

Zatem złożenie wniosku o wydanie kolejnego świadectwa dopuszczenia do eksploatacji na czas określony, przewidziany na przeprowadzenie prób, uprawnia do wydania świadectwa umożliwiającego eksploatację pojazdu jedynie na ww. obszarach.

Zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1152), zwanej „ustawą zmieniającą”, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego może wydać świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu na czas nieokreślony na dotychczasowych zasadach, jeżeli przed dniem wejścia w życie ustawy zmieniającej wydane zostało świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu na czas określony. Powyższe oznacza, że możliwość skorzystania z dotychczas obowiązujących przepisów stanowiących, że świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu uprawnia do wykorzystania pojazdu na liniach całej sieci kolejowej, dotyczy jedynie wniosku o wydanie świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu na czas nieokreślony, po zakończeniu prób eksploatacyjnych.

Wnioski o wydawanie kolejnych świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego na czas określony, w przypadku konieczności przeprowadzenia dodatkowych prób eksploatacyjnych, które mają obejmować wykorzystanie na liniach całej sieci kolejowej, będą skutkowały wydaniem decyzji odmownej przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.

do góry