Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Kolejne spotkanie Zespołu ds. monitorowania bezpieczeństwa

16.02.2015

W ramach działającego przy Prezesie Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) Zespołu ds. monitorowania poziomu bezpieczeństwa sektora kolejowego w Polsce, odbyło się spotkanie z przedstawicielami spółki Przewozy Regionalne. Jego celem było omówienie zdarzeń powstałych wskutek niezatrzymania się pojazdu kolejowego przed sygnałem „Stój” lub w miejscu, w którym powinien się zatrzymać oraz uruchomienia pojazdu kolejowego bez wymaganego zezwolenia.

Dane statystyczne wskazują na wyraźne zwiększenie się liczby tego typu zdarzeń w roku ubiegłym w całym sektorze kolejowym. W 2013 roku odnotowano łącznie 35 tego rodzaju zdarzeń (16 wypadków i 19 incydentów), natomiast w 2014 roku zanotowano ich 67 (odpowiednio 30 wypadków i 37 incydentów). Średnia miesięczna zdarzeń ww. kategorii wzrosła więc z 1,3 do 2,5 dla wypadków oraz z 1,6 do 3,1 dla incydentów. W roku bieżącym, do 30 stycznia odnotowano już 4 takie zdarzenia (2 wypadki i 2 incydenty). Szczególny niepokój wzbudził fakt, że 2 z tegorocznych zdarzeń miały miejsce wskutek uruchomienia pojazdu kolejowego bez zezwolenia.

Podczas spotkania omówiono okoliczności zdarzeń zaistniałych w 2015 r., w spółce Przewozy Regionalne. Przedstawiono ich wstępne przyczyny (prace komisji nie zostały jeszcze ukończone), jak również środki zaradcze podejmowane przez Przewozy Regionalne, zmierzające do zachowania właściwego poziomu bezpieczeństwa. Także inne podmioty funkcjonujące na rynku kolejowym stosują tego rodzaju działania.

Spółka Przewozy Regionalne odsunęła od wykonywania czynności maszynistów, którzy uczestniczyli w tego typu zdarzeniach. W przypadku, gdy ustalenia komisji wskażą na niezachowanie odpowiednich procedur i standardów bezpośrednio przez maszynistów, zostaną oni skierowani na badania oraz egzamin weryfikacyjny.

Ponadto przedstawiciele przewoźnika poinformowali o zwiększeniu nacisku na działania nadzorcze nad pracownikami realizującymi zadania związane z bezpieczeństwem. Zasady nadzoru wynikają z przyjętych procedur systemowych i instrukcji wewnętrznych. W ramach tych działań weryfikowane są również kompetencje kadry nadzorczej.

Spółka zobowiązana została do przedstawienia pisemnej informacji o zastosowanych działaniach profilaktycznych oraz o wszelkich dodatkowych inicjatywach służących podniesieniu bezpieczeństwa, zwłaszcza dotyczących pracy maszynistów kolejowych. 

Prezes UTK kontynuował będzie działania monitorujące w odniesieni  do ww. kategorii zdarzeń, mając na uwadze ich istotny wpływ na bezpieczeństwo ruchu kolejowego.

do góry