Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Nadzór Prezesa UTK nad wprowadzaniem Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS) – nieprawidłowości przewoźnika kolejowego Dolnośląskie Linie Autobusowe sp. z o.o.

16.02.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK), po przeprowadzeniu działań kontrolnych oraz wszczętego z urzędu postępowania administracyjnego, wydał decyzję stwierdzającą naruszenie przez przewoźnika kolejowego Dolnośląskie Linie Autobusowe sp. z o.o., przepisów dotyczących obowiązków w zakresie posiadanego systemu zarządzania bezpieczeństwem.

Naruszenie przepisów przez zarządcę polegało na:

 • niepełnym wdrożeniu systemu zarządzania bezpieczeństwem, w związku z naruszeniem kryterium oceny zgodności (R.7) w zakresie stosowania procedur testowania planów kryzysowych we współpracy z innymi stronami, w celu szkolenia pracowników, testowania procedur, identyfikacji słabych punktów oraz weryfikacji sposobu zarządzania potencjalnymi sytuacjami kryzysowymi, określonego w załączniku II rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1158/2010 z 9 grudnia 2010 r. w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w odniesieniu do zgodności z wymogami dotyczącymi uzyskania kolejowych certyfikatów bezpieczeństwa.

Przeprowadzono:

 • kontrolę przewoźnika pod względem stopnia wdrożenia system zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym,
 • wszczęto z urzędu postępowanie administracyjne.

Podstawa prawna:

 • ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 • ustawa z 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym,
 • rozporządzenia Ministra Transportu z 12 marca 2007 r. w sprawie warunków oraz trybu wydawania, przedłużania, zmiany i cofania autoryzacji bezpieczeństwa, certyfikatów bezpieczeństwa i świadectw bezpieczeństwa,
 • rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1158/2010 z 9 grudnia 2010 r. w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w odniesieniu do zgodności z wymogami dotyczącymi uzyskania kolejowych certyfikatów bezpieczeństwa.

Termin usunięcia naruszeń:

 • Prezes UTK nakazał usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w terminie 4 miesięcy od dnia doręczenia decyzji administracyjnej,
 • w przypadku niewykonania decyzji w wyznaczonym terminie, Prezes UTK na podstawie art.66 ust. 2aa ustawy o transporcie kolejowym nakłada karę pieniężną w wysokości do 5000 euro za każdy dzień zwłoki w wykonaniu ww. decyzji.

Cel działań:

 • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ruchu kolejowego,
 • zwiększenie świadomości uczestników rynku, dotyczącej bezpieczeństwa systemu kolejowego, w tym w zakresie obowiązku i konieczności wdrożenia systemów zarządzania bezpieczeństwem.
do góry