Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Nadzór nad bezpieczeństwem na przejazdach kolejowo-drogowych - Prezes UTK stwierdził nieprawidłowości na przejazdach linii nr 33 Kutno–Brodnica oraz nr 27 Nasielsk–Toruń Wschodni

12.02.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) w ramach prowadzonych czynności nadzorczych, przeprowadził kontrolę zarządcy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PKP PLK) w zakresie przejazdów kolejowo-drogowych, w tym nadzoru nad stanem technicznym, procesem utrzymania oraz prawidłową klasyfikacją. Kontrolą objęto przejazdy kategorii „D” zlokalizowane na linii kolejowej nr 33 Kutno – Brodnica oraz linii kolejowej nr 27 Nasielsk – Toruń Wschodni.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono nieprawidłowości mające wpływ na bezpieczeństwo ruchu polegające na: 

 • niezgodności danych zawartych w sporządzonych przez zarządcę metrykach kontrolowanych przejazdów ze stanem faktycznym, w zakresie oznakowania od strony drogi i strony torów,
 • złym stanie technicznym nawierzchni drogowej na przejazdach kolejowych,
 • niezachowaniu dostatecznych trójkątów widoczności,
 • braku przeprowadzenia przez zarządcę badań diagnostycznych przejazdów.

Powyższe nieprawidłowości naruszają przepisy:

 • art. 17 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym,
 • § 22 ust. 1, § 77 oraz przepisy Załącznika nr 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie,
 • § 31, § 13 ust. 5 „Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych Id-1”;
 • rozdział I ust. 5 pkt 1, 4 i 5 „Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych Id-1”.

Wyniki działań:

 • Prezes UTK nakazał zarządcy natychmiastowe usunięcie wszystkich stwierdzonych nieprawidłowości,
 • Prezes UTK nakazał zarządcy przeprowadzenie analizy oraz usunięcia naruszeń przepisów prawa w przypadku występowania analogicznych nieprawidłowości w innych lokalizacjach przejazdów,
 • Prezes UTK wniósł o podjęcie przez zarządcę odpowiednich działań, zgodnych z posiadanym Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS), które będą miały na celu nadzór nad poziomem ryzyka związanym z prowadzeniem działalności autoryzowanego zarządcy.

Cel działań:

 • zwiększenie bezpieczeństwa ruchu kolejowego oraz drogowego na przejazdach kolejowo–drogowych,
 • ciągłe i systematyczne podnoszenie jakości utrzymania infrastruktury kolejowej zarządzanej przez PKP PLK.
do góry