Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Naruszenie przepisów przez PKP PLK w zakresie stopnia wdrożenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS) - decyzja terminowa Prezesa UTK

11.02.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK), po przeprowadzeniu działań kontrolnych oraz wszczętego z urzędu postępowania administracyjnego, wydał decyzję stwierdzającą naruszenie przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PKP PLK) przepisów dotyczących obowiązków zarządcy infrastruktury kolejowej w zakresie systemu zarządzania bezpieczeństwem, to jest art. 17 ust. 1 ustawy o transporcie kolejowym, w zw. z art. 17a ust. 2 ustawy oraz art. 4 rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1169/2010 z 10 grudnia 2010 r. w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w odniesieniu do zgodności z wymogami dotyczącymi uzyskania kolejowych certyfikatów bezpieczeństwa.

Naruszenie przepisów przez zarządcę polegało na:

 • nienależytym stosowaniu systemu zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym, w związku z naruszeniem kryteriów oceny systemu zarządzania bezpieczeństwem, które zostały określone w załączniku II ww. rozporządzenia komisji (UE) 1169/2010.

Przeprowadzono:

 • kontrolę zarządcy w zakresie stopnia wdrożenia system zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym,
 • wszczęto z urzędu postępowanie administracyjne.

Podstawa prawna:

 • ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 • ustawa z 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym,
 • rozporządzenie Komisji (UE) nr 1077/2012 z dnia 16 listopada 2012 r. w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w odniesieniu do nadzoru sprawowanego przez krajowe organy ds. bezpieczeństwa po wydaniu certyfikatu bezpieczeństwa lub autoryzacji bezpieczeństwa,
 • rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1169/2010 z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w odniesieniu do zgodności z wymogami dotyczącymi uzyskania kolejowych certyfikatów bezpieczeństwa.

Termin usunięcia naruszeń:

 • Prezes UTK nakazał usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w terminie 4 miesięcy od dnia doręczenia decyzji administracyjnej,
 • Prezes UTK nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.

Cel działań:

 • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ruchu kolejowego,
 • zwiększenie świadomości uczestników rynku kolejowego dotyczącej bezpieczeństwa systemu kolejowego, w tym w zakresie obowiązku i konieczności wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem.
do góry