Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes UTK stwierdził naruszenie przez CTL Logistics sp. z o.o. przepisów w zakresie procesu utrzymania pojazdów kolejowych – decyzje wyłączające pojazdy z eksploatacji

09.02.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK), po przeprowadzeniu działań kontrolnych stwierdzających naruszenie przepisów z zakresu bezpieczeństwa transportu kolejowego oraz wszczętych z urzędu postępowań administracyjnych, wydał decyzje wyłączające z eksploatacji pojazdy kolejowe przewoźnika CTL Logistics sp. z o.o.

Naruszenie przepisów przez przewoźnika polegało na:

 • eksploatacji i utrzymaniu lokomotyw elektrycznych typu 201E, ET22, bez zatwierdzonej przez Prezesa UTK dokumentacji systemu utrzymania (DSU),
 • zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy o transporcie kolejowym, Prezes UTK wyłącza z eksploatacji pojazd kolejowy lub ogranicza jego eksploatację, gdy nie został on dopuszczony do eksploatacji zgodnie z przepisami lub nie spełnia wymagań określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 20 lub art. 24 ust. 5 ustawy,
 • Na podstawie § 17 Rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych, warunkiem niezbędnym eksploatacji pojazdu kolejowego jest posiadanie zatwierdzonej przez Prezesa UTK dokumentacji systemu jego utrzymania.

Przeprowadzono:

 • kontrolę przewoźnika w zakresie nadzoru nad realizacją zaleceń z wystąpień pokontrolnych i decyzji administracyjnych Prezesa UTK oraz nadzoru nad podmiotami posiadającymi certyfikaty bezpieczeństwa, w tym nad wybranymi kryteriami systemu zarządzania bezpieczeństwem (SMS).
 • wszczęto z urzędu postępowanie administracyjne.

Podstawa prawna:

 • ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 • ustawa z 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym,
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 października 2005 r. w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych,

Termin usunięcia naruszeń:

 • decyzje Prezesa UTK podlegały natychmiastowej wykonalności,
 • w przypadku niewykonania decyzji w trybie natychmiastowym, Prezes UTK na podstawie art.66 ust. 2aa ustawy o transporcie kolejowym nakłada karę pieniężną w wysokości do 5000 euro za każdy dzień zwłoki w wykonaniu ww. decyzji.

Cel działań:

 • podnoszenie jakości procesu utrzymania pojazdów kolejowych przez uczestników rynku kolejowego,
 • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa eksploatacji pojazdów kolejowych.
do góry