Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes UTK stwierdził nieprawidłowości w zakresie utrzymania przez PKP PLK urządzeń detekcji stanów awaryjnych taboru kolejowego na linii kolejowej nr 353 Poznań Wschód – Skandawa

04.02.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK), w wyniku dokonanych czynności kontrolnych, stwierdził naruszenie przez zarządcę infrastruktury kolejowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PKP PLK) przepisów bezpieczeństwa transportu kolejowego dotyczących utrzymania urządzeń detekcji stanów awaryjnych w taborze kolejowym (DSAT) na linii kolejowej nr 353 Poznań Wschód – Skandawa.

Naruszenie przepisów przez PKP PLK polegało na:

 • przekroczeniu rocznego cyklu realizowania badań diagnostycznych i kontroli urządzeń detekcji stanów awaryjnych taboru kolejowego,
 • wykonywaniu przeglądów w cyklach niezgodnych z Dokumentacją Techniczno-Ruchową urządzeń detekcji stanów awaryjnych taboru kolejowego,
 • braku osygnalizowania wskaźnikami urządzeń detekcji stanów awaryjnych taboru kolejowego.

Naruszone przez PKP PLK przepisy prawa:

 • ustawa o transporcie kolejowym,
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji,
 • przepisy wewnętrzne zarządcy:
 • wytyczne techniczno-eksploatacyjne urządzeń do wykrywania stanów awaryjnych taboru Ie-3,
 • instrukcja sygnalizacji Ie-1.

W wyniku przeprowadzonych działań:

 • Prezes UTK nakazał zarządcy infrastruktury natychmiastowe usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości,
 • Prezes UTK wniósł o podjęcie przez zarządcę odpowiednich działań, zgodnych z posiadanym Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS - Safety Management System), które będą miały na celu nadzór nad poziomem ryzyka związanym z prowadzoną działalnością autoryzowanego zarządcy.

Cel działań:

 • ciągłe podnoszenie poziomu bezpieczeństwa ruchu kolejowego,
 • poprawa stanu technicznego eksploatowanej przez zarządcę infrastruktury kolejowej,
 • zwiększenie poziomu i jakości utrzymania infrastruktury związanej z bezpieczeństwem ruchu kolejowego.
do góry