Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Nieprawidłowości w zakresie utrzymania pojazdów kolejowych przez przewoźnika kolejowego Grupa Azoty „KOLTAR” sp. z o.o.

03.02.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK), po przeprowadzeniu w 2014 roku działań kontrolnych stwierdzających naruszenie przepisów dotyczących bezpieczeństwa transportu kolejowego oraz wszczętego z urzędu postępowania administracyjnego, wydał decyzję stwierdzającą naruszenie przez przewoźnika Grupa Azoty „KOLTAR” sp. z o.o. przepisów w zakresie dokumentacji utrzymania pojazdów kolejowych.

Naruszenie przepisów przez przewoźnika polegało na:

 • eksploatowaniu typu pojazdu kolejowego bez zatwierdzonej przez Prezesa UTK Dokumentacji Systemu Utrzymania.

Przeprowadzono:

 • kontrolę przewoźnika kolejowego w zakresie wdrożenia oraz spełnienia aktualnych wymagań prawnych przez System Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS),
 • wszczęto z urzędu, postępowanie administracyjne.

Podstawa prawna:

 • ustawa Kodeks postępowania administracyjnego,
 • ustawa o transporcie kolejowym,
 • rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych,

Termin usunięcia naruszeń:

 • Prezes UTK nakazał usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w celu spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczne eksploatowanie pojazdów kolejowych,
 • decyzja Prezesa UTK podlegała natychmiastowej wykonalności,
 • w przypadku niewykonania decyzji, Prezes UTK na podstawie art.66 ust. 2aa ustawy o transporcie kolejowym nakłada karę pieniężną w wysokości do 5000 euro za każdy dzień zwłoki w wykonaniu ww. decyzji.

Cel działań:

 • podnoszenie jakości procesu utrzymania pojazdów kolejowych przez uczestników rynku kolejowego,
 • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa przewozów kolejowych.
do góry