Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Decyzje Prezesa UTK wyłączające z eksploatacji pojazdy kolejowe przewoźnika Zakładu Robót Komunikacyjnych DOM w Poznaniu – nieprawidłowości związane z brakiem zgodności procesu utrzymania pojazdów z wymaganiami DSU

26.01.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK), prowadząc działania kontrolne przewoźnika kolejowego Zakładu Robót Komunikacyjnych DOM w Poznaniu sp. z o.o., stwierdził naruszenie przepisów w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego. Po przeprowadzeniu wszczętych z urzędu postępowań administracyjnych Prezes UTK wyłączył z eksploatacji pojazdy kolejowe przewoźnika. Decyzjom nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Nieprawidłowości dotyczyły wagonu, zgrzewarki torowej, zgarniarki tłucznia oraz podbijarki torowej.

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
  • ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym,
  • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 października 2005 r. w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych.

Przeprowadzono:

  • kontrolę przewoźnika kolejowego, obejmującą m.in. proces utrzymania pojazdów kolejowych, w tym w zakresie zgodności tego procesu z Dokumentacją Systemu Utrzymania (DSU),
  • wszczęte z urzędu, postępowania administracyjne.

Naruszenie przepisów przez przewoźnika kolejowego polegało na:

  • utrzymywaniu pojazdów niezgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Systemu Utrzymania.

Termin usunięcia naruszeń:

  • decyzje Prezesa UTK podlegały natychmiastowej wykonalności,
  • w przypadku niewykonania decyzji, Prezes UTK na podstawie art.66 ust. 2aa ustawy o transporcie kolejowym nakłada karę pieniężną w wysokości do 5000 euro za każdy dzień zwłoki w wykonaniu ww. decyzji.

Cel działań:

  • zwiększenie bezpieczeństwa eksploatacji pojazdów kolejowych,
  • zwiększenie bezpieczeństwa prowadzenia prac budowlanych, naprawczych i modernizacyjnych z wykorzystaniem pojazdów kolejowych.
do góry