Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Inauguracyjne posiedzenie Zespołów ds. osób o ograniczonej możliwości poruszania się powołanych przy Prezesie UTK

23.01.2015

15 stycznia br. odbyło się inauguracyjne posiedzenie Zespołów ds. osób o ograniczonej możliwości poruszania się powołanych przy Prezesie Urzędu Transportu Kolejowego.

Zespoły zostały powołane w celu opiniowania projektów dokumentów, doradztwa oraz tworzenia nowych rozwiązań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i wysokiej jakości przewozów kolejowych osobom o ograniczonej możliwości poruszania się.

Głównym celem zespołów jest wypracowanie wspólnych rozwiązań w zakresie m. in.

- określenia jasnych i wspólnych dla całego rynku zasad obsługi osób o ograniczonej możliwości poruszania się,

- opracowania mapy głównych dworców i stacji kolejowych, z uwzględnieniem dostępnych udogodnień dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się,

- opracowania rekomendacji do uniwersalnego projektowania obiektów kolejowych przeznaczonych do obsługi ruchu pasażerskiego,

Przewodniczącym Zespołu opiniodawczo-doradczego został Pan Piotr Pawłowski – Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji. W skład zespołu wchodzą przedstawiciele m.in. Polskiego Związku Niewidomych, Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, Polskiej Rady Języka Migowego, Stowarzyszenia Integracji Stołecznej Komunikacji, Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Urzędu Transportu Kolejowego.

Natomiast przewodniczącym Zespołu Zadaniowego został Pan Marian Leszczyński z Departamentu Analiz Rynkowych PKP Polskich Kolei Państwowych S.A. w skład którego wchodzą przedstawiciele spółek kolejowych oraz zarządców dworców i infrastruktury.