Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes UTK nałożył na przewoźnika „ORION Kolej” karę pieniężną za nieprzekazanie w ustawowym terminie oświadczenia maszynisty o wykonywaniu pracy lub usług na rzecz więcej niż jednego przedsiębiorcy kolejowego

23.01.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK), po przeprowadzeniu działań nadzorczych oraz wszczętego z urzędu postępowania administracyjnego, nałożył na przewoźnika kolejowego „ORION Kolej” Krzysztof Warchoł karę pieniężną za nieprzekazanie w ustawowym terminie Prezesowi UTK oświadczeń maszynisty o świadczeniu pracy lub usług na rzecz więcej niż jednego przedsiębiorcy kolejowego.

Przeprowadzono:

 • wyrywkową kontrolę związaną z bezpieczeństwem ruchu kolejowego, polegającą na weryfikacji czasu pracy maszynistów,
 • wszczęto z urzędu postępowanie administracyjne,
 • wydano decyzję nakładającą karę pieniężną.

Podstawa prawna:

 • art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 • art. 14 ust. 4, art. 13 ust. 1 pkt 8, art. 66 ust. 2 w związku z art. 66 ust. 1 pkt 3a, 22ca ust. 1 pkt 1 i art. 22ca ust. 4 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym.

Obowiązek maszynistów i podmiotów zatrudniających:

 • zgodnie z art. 22ca ust. 1 pkt 1 ustawy o transporcie kolejowym maszynista jest obowiązany do niezwłocznego poinformowania przewoźnika kolejowego lub zarządcy, na rzecz których świadczy pracę lub usługi, w drodze pisemnego oświadczenia o świadczeniu pracy lub usług na rzecz więcej niż jednego przedsiębiorcy,
 • zgodnie z art. 22ca ust. 4, jeżeli zostało złożone oświadczenie, o którym mowa powyżej, przedsiębiorca przekazuje je Prezesowi UTK, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania,
 • zgodnie z treścią art. 66 ust. 1 pkt 3a karze pieniężnej podlegają przedsiębiorcy, którzy nie przekazali w terminie Prezesowi UTK ww. oświadczeń,
 • zgodnie z art. 66 ust. 2 za naruszenie przez przedsiębiorcę ww. przepisów Prezes UTK nakłada, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości do 2% rocznego przychodu przedsiębiorcy, osiągniętego w poprzednim roku kalendarzowym, 
 • kara pieniężna nakładana przez Prezesa UTK w przedmiotowym zakresie, ma charakter obligatoryjny. 

Cel działań:

 • eliminacja przypadków niezachowania przez maszynistów norm czasu pracy i wymaganego wypoczynku, w szczególności maszynistów zatrudnionych u więcej niż jednego pracodawcy,
 • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa prowadzenia ruchu kolejowego,
 • zwiększenie świadomości uczestników rynku kolejowego, szczególnie przewoźników w zakresie ustawowych obowiązków związanych z zatrudnieniem maszynistów.
do góry