Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Kara pieniężna dla użytkownika bocznicy Terminal Strzałkowo sp. z o.o. za prowadzenie działalności bez wymaganego świadectwa bezpieczeństwa

19.01.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) po przeprowadzeniu działań kontrolnych oraz wszczętego z urzędu postępowania administracyjnego, nałożył na użytkownika bocznicy Terminal Strzałkowo sp. z o.o. karę pieniężną za prowadzenie działalności bez dokumentu uprawniającego, tj. świadectwa bezpieczeństwa użytkownika bocznicy kolejowej.

Przeprowadzono:

  • Prezes UTK dokonał szczegółowej kontroli bocznicy kolejowej w zakresie bezpieczeństwa jej eksploatacji i prowadzenia ruchu kolejowego,
  • Prezes UTK wszczął z urzędu postępowanie administracyjne,
  • Prezes UTK nałożył decyzją administracyjną karę pieniężną.

Naruszenie przepisów przez użytkownika bocznicy polegało na:

  • eksploatacji w okresie od 1 kwietnia 2013 r. do 22 września 2014 r. bocznicy kolejowej, odgałęziającej się rozjazdem krzyżowym nr 101 od toru nr 101 w km 236,012 linii kolejowej nr 3 Warszawa Zachodnia - Kunowice, bez wymaganego prawem dokumentu tj. świadectwa bezpieczeństwa.

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
  • ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym:

- zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy o transporcie kolejowym, dokumentem uprawniającym użytkowników bocznic kolejowych do eksploatacji tych bocznic jest świadectwo bezpieczeństwa,

- pojęcie świadectwa bezpieczeństwa zostało zdefiniowane w art. 4 pkt 18 ustawy jako dokument potwierdzający zdolność bezpiecznego prowadzenia ruchu kolejowego i wykonywania przewozów kolejowych, wydawany podmiotom zwolnionym z obowiązku uzyskania certyfikatu bezpieczeństwa i autoryzacji bezpieczeństwa,

- zgodnie z treścią art. 66 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy karze pieniężnej podlega użytkownik bocznicy kolejowej, który zarówno prowadzi, jak i prowadził w przeszłości działalność bez dokumentu uprawniającego, tj. świadectwa bezpieczeństwa,

- na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy za naruszenie przez przedsiębiorcę każdego z przepisów wymienionych w ust. 1 tego artykułu Prezes UTK nakłada, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości do 2 % rocznego przychodu przedsiębiorcy, osiągniętego w poprzednim roku kalendarzowym. 

Cel działań:

  • zwiększenie bezpieczeństwa ruchu kolejowego, w tym na obszarze bocznic kolejowych.
  • eliminowanie potencjalnych zagrożeń związanych z eksploatacją bocznic kolejowych,
  • zwiększenie świadomości uczestników rynku kolejowego w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego.
do góry