Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Nieprawidłowości w procesie utrzymania pojazdów przez przewoźnika kolejowego Kopalnia Piasku Kotlarnia S.A.

14.01.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK), po przeprowadzeniu działań kontrolnych, w tym stwierdzeniu naruszeń przepisów z zakresu bezpieczeństwa transportu kolejowego, oraz po przeprowadzeniu wszczętego z urzędu postępowania administracyjnego, wydał decyzję stwierdzającą naruszenie przez przewoźnika kolejowego Kopalnia Piasku Kotlarnia S.A. przepisów w zakresie realizacji procesu utrzymania pojazdów kolejowych.

Naruszenie przepisów przez przewoźnika polegało na:

 • niezapewnieniu zgodności procesu utrzymania z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Systemu Utrzymania dla lokomotywy typu TEM2,
 • nieterminowym wykonywaniu czynności utrzymaniowych pojazdu.

Przeprowadzono:

 • kontrolę przewoźnika kolejowego w zakresie bezpieczeństwa eksploatacji i utrzymania pojazdów kolejowych,
 • wszczęte z urzędu, postępowanie administracyjne.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 • Ustawa z 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym,
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 października 2005 r. w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych.

Termin usunięcia naruszeń:

 • Prezes UTK nakazał usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w celu spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczne eksploatowanie pojazdów kolejowych,
 • decyzja Prezesa UTK podlegała natychmiastowej wykonalności,
 • w przypadku niewykonania decyzji, Prezes UTK na podstawie art.66 ust. 2aa ustawy o transporcie kolejowym może nałożyć karę pieniężną w wysokości do 5000 euro za każdy dzień zwłoki w wykonaniu ww. decyzji.

Cel działań:

 • podnoszenie jakości procesu utrzymania pojazdów kolejowych przez uczestników rynku kolejowego,
 • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ruchu kolejowego,
 • zwiększenie bezpieczeństwa eksploatacji pojazdów kolejowych.
do góry