Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes UTK nałożył karę pieniężną na użytkownika bocznicy Elektrociepłownia „ZIELONA GÓRA” S.A. za prowadzenie działalności użytkownika bez świadectwa bezpieczeństwa

13.01.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) po przeprowadzeniu działań kontrolnych oraz wszczętego z urzędu postępowania administracyjnego, nałożył na użytkownika bocznicy Elektrociepłownia „ZIELONA GÓRA” S.A. karę pieniężną za prowadzenie działalności bez dokumentu uprawniającego, tj. świadectwa bezpieczeństwa.

Przeprowadzono:

 • szczegółową kontrolę bocznicy kolejowej w zakresie bezpieczeństwa jej eksploatacji i prowadzenia ruchu kolejowego,
 • wszczęte z urzędu, postępowanie administracyjne,

Naruszenie przepisów przez użytkownika bocznicy polegało na:

 • eksploatacji w okresie od 2 listopada 2007 r. do 9 września 2014 r. bocznicy kolejowej odgałęziającej się od toru stacyjnego nr 101 rozjazdem zwyczajnym nr 110 stacji Zielona Góra (km 156,016, linia nr 273 Wrocław Główny – Szczecin Główny), bez wymaganego prawem dokumentu tj. świadectwa bezpieczeństwa.

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 • ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym:
  • zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy o transporcie kolejowym, dokumentem uprawniającym użytkowników bocznic kolejowych do eksploatacji tych bocznic jest świadectwo bezpieczeństwa,
  • pojęcie świadectwa bezpieczeństwa zostało zdefiniowane w art. 4 pkt 18 ustawy jako dokument potwierdzający zdolność bezpiecznego prowadzenia ruchu kolejowego i wykonywania przewozów kolejowych, wydawany podmiotom zwolnionym z obowiązku uzyskania certyfikatu bezpieczeństwa i autoryzacji bezpieczeństwa,
  • zgodnie z treścią art. 66 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy, karze pieniężnej podlega użytkownik bocznicy kolejowej, który zarówno prowadzi, jak i prowadził w przeszłości działalność bez dokumentu uprawniającego, tj. świadectwa bezpieczeństwa,
  • na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy za naruszenie przez przedsiębiorcę każdego z przepisów wymienionych w ust. 1 tego artykułu Prezes UTK nakłada, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości do 2 % rocznego przychodu przedsiębiorcy, osiągniętego w poprzednim roku kalendarzowym. 

Cel działań:

 • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ruchu kolejowego, w tym na obszarze bocznic kolejowych,
 • eliminowanie potencjalnych zagrożeń związanych z eksploatacją bocznic kolejowych,
 • zwiększenie świadomości uczestników rynku kolejowego w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego.
do góry