Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Decyzje Prezesa UTK ograniczające i wyłączające z eksploatacji pojazdy kolejowe przewoźników pasażerskich

13.01.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) kontynuuje prowadzone na terenie całego kraju działania kontrolne w zakresie realizacji przez przewoźników procesu przewozowego, w szczególności w zakresie stanu technicznego taboru. Działania obejmują zarówno zapewnienie przez tabor i przewoźnika bezpieczeństwa przewozu, ale również zapewnienia komfortu podróżowania, w tym odpowiedniej temperatury w pojazdach kolejowych. W wyniku tych działań Prezes UTK wyłączył lub ograniczył eksploatację kilkunastu pojazdów kolejowych, w tym przewoźnika PKP Intercity S.A.

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 • ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym,
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 października 2005 r. w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych.

Przeprowadzono:

 • kontrole taboru przewoźników kolejowych w zakresie bezpieczeństwa i jakości usług,
 • wszczęte z urzędu, postępowania administracyjne.

Naruszenie przepisów przez przewoźników kolejowych polegało na:

 • eksploatacji pojazdów, które nie zapewniają bezpieczeństwa i warunków komfortu podróżowania pasażerów,
 • utrzymywaniu pojazdów niezgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji systemu utrzymania.

Termin usunięcia naruszeń:

 • wszystkie decyzje Prezesa UTK podlegały natychmiastowej wykonalności,
 • w przypadku niewykonania decyzji, Prezes UTK na podstawie art.66 ust. 2aa ustawy o transporcie kolejowym nakłada karę pieniężną w wysokości do 5000 euro za każdy dzień zwłoki w wykonaniu ww. decyzji.

Cel działań:

 • zapewnienie komfortu podróżowania pasażerów transportem kolejowym,
 • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa pasażerskich przewozów kolejowych,
 • zwiększenie jakości usług pasażerskich przewozów kolejowych,
 • poprawa konkurencyjności przewozów kolejowych względem pozostałych gałęzi transportu. 
do góry