Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Krajowy Rejestr Pojazdów Kolejowych - podstawowe obowiązki podmiotów sektora kolejowego

12.01.2015

Mając na uwadze powtarzające się nieprawidłowości przy stosowaniu wymagań w obszarze rejestracji, zmiany danych oraz wyrejestrowywania pojazdów kolejowych, Prezes UTK przypomina najważniejsze zasady związane z tym procesem.

Ramy czasowe procesu rejestracji

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, proces nadania europejskiego numeru pojazdu EVN (European Vehicle Number) i rejestracji pojazdu kolejowego w krajowym rejestrze pojazdów, trwa do 30 dni od dnia złożenia kompletnego i prawidłowego wniosku, a w sprawach szczególnie skomplikowanych (np. wymagających złożenia dodatkowych wyjaśnień i dokumentów), może on ulec wydłużeniu. Doświadczenia Prezesa UTK, w tym obszarze wskazują, że w wielu przypadkach przy planowaniu wprowadzania do eksploatacji nowobudowanych i modernizowanych pojazdów kolejowych, właściciel, dysponent oraz producent, nie uwzględniają ustawowych terminów realizacji wniosków o nadanie numerów EVN oraz rejestrację pojazdów w krajowym rejestrze pojazdów.

Jednocześnie Prezes UTK przypomina, że przewoźnik kolejowy lub zarządca może realizować przejazdy jedynie pojazdami kolejowymi, które są oznaczone EVN - art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1594 z późn. zm.).

Sprzedaż zarejestrowanego pojazdu kolejowego

W przypadku zmiany danych dotyczących zarejestrowanego pojazdu kolejowego, w tym zmiany związanej ze sprzedażą pojazdu kolejowego (zmiana właściciela pojazdu), dotychczasowy dysponent zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o wprowadzonej zmianie Prezesa UTK.

Informacja taka powinna być skierowana do urzędu z wykorzystaniem standardowego formularza wniosku o rejestrację pojazdów kolejowych dopuszczonych do eksploatacji, optymalnie w terminie pokrywającym się z terminem zaistnienia danej zmiany (np. podpisanie umowy sprzedaży).

W przypadku, gdy pojazd sprzedawany jest kolejnemu dysponentowi do dalszej eksploatacji, w standardowym formularzu wniosku o rejestrację pojazdów kolejowych dopuszczonych do eksploatacji podmiot sprzedający powinien jako cel złożenia wniosku wskazać rubrykę zmiana danych, a nie jak to się często zdarza wycofanie z eksploatacji.

Jednocześnie Prezes UTK przypomina, że podmiot, który nie wywiązuje się z obowiązku zgłoszenia zmiany danych w krajowym rejestrze pojazdów, w związku ze sprzedażą pojazdu kolejowego,  podlega  karze przewidzianej w art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1594 z późn. zm.).

Szczegółowe informacje dotyczące procesu rejestracji pojazdów kolejowych znajdują się na stronie głównej UTK w zakładce Bezpieczeństwo Systemu Kolejowego (Krajowy Rejestr Pojazdów Kolejowych)

do góry