Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes UTK stwierdził nieprawidłowości w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego w czasie wykonania prac modernizacyjnych na linii nr 1 Warszawa Centralna – Katowice

07.01.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK), w związku z przeprowadzonymi czynnościami kontrolnymi, stwierdził naruszenie przez zarządcę infrastruktury kolejowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PKP PLK) przepisów w zakresie bezpieczeństwa transportu kolejowego w czasie wykonania robót inwestycyjnych na linii nr 1 Warszawa Centralna – Katowice (odcinek Warszawa Zachodnia – posterunek odgałęźny Miedniewice).

Naruszenie przepisów przez zarządcę infrastruktury kolejowej podczas prowadzonych prac polegało na:

 • braku nadzoru nad wykonawcami i podwykonawcami w zakresie:
 • wyznaczenia koordynatora robót w przypadku wykonywania robót przez różnych wykonawców i podwykonawców,
 • wyposażenia pracowników pełniących obowiązki dróżników przejazdowych na przejazdach kat. „F” w regulaminy obsługi przejazdów, wyciągi z rozkładu jazdy pociągów oraz środki łączności telefonicznej z dyżurnymi ruchu sąsiednich stacji,
 • opracowania projektu organizacji ruchu w obrębie czynnych przejazdów kolejowych na czas prowadzonych robót i nieuzyskania zgody na zamknięcie drogi publicznej,
 • wyposażenia pracowników w stosowne przybory sygnałowe,
 • zatrudniania pracowników nieposiadających autoryzacji,
 • wykonywania robót pojazdami kolejowymi nieposiadającymi świadectw sprawności technicznej oraz utrzymywanych niezgodnie z dokumentacją systemu utrzymania (DSU),
 • zatrudniania pracowników nieprzeszkolonych z zakresu BHP,
 • przestrzegania procedur dotyczących awarii kablowych;
 • zatrudniania przy robotach modernizacji linii podwykonawców nieposiadających zgody PKP PLK wymaganej warunkami kontraktu,
 • wyznaczenia w regulaminach tymczasowych prowadzenia ruchu pociągów, opracowanych dla potrzeb wykonania robót modernizacji linii, podwykonawców niefigurujących w wykazie podwykonawców,
 • nieujęcia w „Planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie” wszystkich zagrożeń jakie mogą wystąpić podczas wykonywania robót,
 • nieopracowania projektu organizacji ruchu w obrębie czynnych przejazdów kolejowych na czas prowadzonych robót,
 • nienaniesienia w regulaminach technicznych stacji, poprawek o zabudowie tymczasowych przejazdów kat. „F”  wybudowanych dla potrzeb wykonawcy robót.

Naruszone przez zarządcę infrastruktury kolejowej przepisy prawa:

 • ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym,
 • przepisy wewnętrzne zarządcy PKP PLK.

Wyniki działań:

 • Prezes UTK nakazał zarządcy infrastruktury natychmiastowe usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości,
 • Prezes UTK wniósł o podjęcie przez zarządcę odpowiednich działań, zgodnych z posiadanym Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS - Safety Management System), które będą miały na celu nadzór nad poziomem ryzyka związanym z prowadzoną działalnością autoryzowanego zarządcy.

Celem działania jest zwiększenie:

 • poziomu bezpieczeństwa ruchu kolejowego,
 • poziomu bezpieczeństwa pracowników wykonujących czynności w czynnych torach kolejowych,
 • nadzoru zarządcy nad wykonawcami i podwykonawcami prowadzącymi prace inwestycyjne.
do góry