Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Decyzja Prezesa UTK nakładająca karę pieniężną na użytkownika bocznicy Destylacje Polskie sp. z o.o. za prowadzenie działalności bez świadectwa bezpieczeństwa

05.01.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) po przeprowadzeniu wszczętego z urzędu postępowania administracyjnego, nałożył na użytkownika bocznicy Destylacje Polskie sp. z o.o. karę pieniężną za prowadzenie działalności bez dokumentu uprawniającego, tj. świadectwa bezpieczeństwa użytkownika bocznicy kolejowej.

Przeprowadzone działania przez Prezesa UTK:

  • dokonanie szczegółowej kontroli bocznicy kolejowej w zakresie bezpieczeństwa jej eksploatacji i prowadzenia ruchu kolejowego,
  • wszczęcie z urzędu postępowania administracyjnego,
  • wydanie decyzji nakładającej karę pieniężną.

Naruszenie przepisów przez użytkownika bocznicy polegało na:

  • eksploatacji bocznicy kolejowej, zlokalizowanej przy ul. Przemysłowej 9 w Obornikach, będącej torem stacyjnym nr 7 stacji kolejowej Oborniki Wielkopolskie, odgałęziającej się w km 27,885 od linii kolejowej nr 354 Poznań PoD – Piła, bez wymaganego świadectwa bezpieczeństwa.

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
  • ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym:

- zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy o transporcie kolejowym, dokumentem uprawniającym użytkowników bocznic kolejowych do eksploatacji tych bocznic jest świadectwo bezpieczeństwa,
- pojęcie świadectwa bezpieczeństwa zostało zdefiniowane w art. 4 pkt 18 ustawy jako dokument potwierdzający zdolność bezpiecznego prowadzenia ruchu kolejowego i wykonywania przewozów kolejowych, wydawany podmiotom zwolnionym z obowiązku uzyskania certyfikatu bezpieczeństwa i autoryzacji bezpieczeństwa,
- zgodnie z treścią art. 66 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy karze pieniężnej podlega użytkownik bocznicy kolejowej, który zarówno prowadzi, jak i prowadził w przeszłości działalność bez dokumentu uprawniającego, tj. świadectwa bezpieczeństwa,
- na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy za naruszenie przez przedsiębiorcę każdego z przepisów wymienionych w ust. 1 tego artykułu Prezes UTK nakłada, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości do 2 % rocznego przychodu przedsiębiorcy, osiągniętego w poprzednim roku kalendarzowym. 

Cel działań:

  • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ruchu kolejowego, w tym na obszarze bocznic kolejowych;
  • eliminowanie potencjalnych zagrożeń związanych z eksploatacją bocznic kolejowych;
  • zwiększenie świadomości uczestników rynku kolejowego w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego.
do góry