Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes UTK stwierdził nieprawidłowości w procesie utrzymania pojazdów kolejowych użytkownika bocznicy Sklejka Orzechowo S.A.

31.12.2014

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK), po przeprowadzeniu działań kontrolnych stwierdzających naruszenie przepisów z zakresu bezpieczeństwa transportu kolejowego oraz po przeprowadzeniu wszczętego z urzędu postępowania administracyjnego, wydał decyzję stwierdzającą naruszenie przez użytkownika bocznicy Sklejka Orzechowo S.A. przepisów w zakresie realizacji procesu utrzymania posiadanych pojazdów kolejowych.

Naruszenie przepisów przez użytkownika bocznicy polegało na:

 • niezapewnieniu zgodności procesu utrzymania z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Systemu Utrzymania dla lokomotywy spalinowej typu 409Da,
 • braku potwierdzenia wykonania czynności utrzymaniowych poziomu pierwszego i czwartego,
 • nieterminowym wykonaniu czynności utrzymaniowych poziomu trzeciego,
 • wadliwości wystawionego świadectwa sprawności technicznej.

Przeprowadzono:

 • kontrolę użytkownika bocznicy kolejowej w zakresie bezpieczeństwa eksploatacji bocznicy i utrzymania pojazdów kolejowych,
 • wszczęto z urzędu, postępowanie administracyjne.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 • Ustawa z 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym,
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 października 2005 r. w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych,
 • Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 15 lutego 2005 r. w sprawie świadectw sprawności technicznej pojazdów kolejowych.

Termin usunięcia naruszeń:

 • Prezes UTK nakazał usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w celu spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczne eksploatowanie pojazdów kolejowych;
 • Decyzja Prezesa UTK podlegała natychmiastowej wykonalności;
 • W przypadku niewykonania decyzji, Prezes UTK na podstawie art.66 ust. 2aa ustawy o transporcie kolejowym nakłada karę pieniężną w wysokości do 5000 euro za każdy dzień zwłoki w wykonaniu decyzji.

Cel działań:

 • podnoszenie jakości procesu utrzymania pojazdów kolejowych przez uczestników rynku kolejowego,
 • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa eksploatacji bocznic kolejowych oraz przewozów kolejowych,
 • zwiększenie jakości usług przewozów kolejowych.
do góry