Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes UTK nałożył karę pieniężną na ArcelorMittal Distribution Solutions Poland sp. z o.o. za prowadzenie działalności bez dokumentu uprawniającego, tj. świadectwa bezpieczeństwa użytkownika bocznicy kolejowej

30.12.2014

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) po przeprowadzeniu wszczętego z urzędu postępowania administracyjnego, nałożył na użytkownika bocznicy ArcelorMittal Distribution Solutions Poland sp. z o.o. karę pieniężną za prowadzenie działalności bez dokumentu uprawniającego, tj. świadectwa bezpieczeństwa użytkownika bocznicy kolejowej.

W następstwie wszczętego z urzędu postępowania administracyjnego, Prezes UTK nałożył karę pieniężną w wysokości 141 348,49 złotych.

Naruszenie przepisów przez przedsiębiorcę polegało na:

  • eksploatacji bocznicy zlokalizowanej w Bytomiu, odgałęziającej się w stacji Ruda Chebzie od toru nr 9, rozjazdem nr 65 w km 11.003, linii kolejowej nr 137 Katowice – Legnica, bez dokumentu uprawniającego, tj. świadectwa bezpieczeństwa użytkownika bocznicy kolejowej.

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
  • ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym:

- zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy o transporcie kolejowym, dokumentem uprawniającym użytkowników bocznic kolejowych do eksploatacji tych bocznic jest świadectwo bezpieczeństwa,
- pojęcie świadectwa bezpieczeństwa zostało zdefiniowane w art. 4 pkt 18 ustawy jako dokument potwierdzający zdolność bezpiecznego prowadzenia ruchu kolejowego i wykonywania przewozów kolejowych, wydawany podmiotom zwolnionym z obowiązku uzyskania certyfikatu bezpieczeństwa i autoryzacji bezpieczeństwa,
- zgodnie z treścią art. 66 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy karze pieniężnej podlega użytkownik bocznicy kolejowej prowadzący działalność bez dokumentu uprawniającego, tj. świadectwa bezpieczeństwa,
- na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy za naruszenie przez przedsiębiorcę każdego z przepisów wymienionych w ust. 1 tego artykułu Prezes UTK nakłada, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości do 2 % rocznego przychodu przedsiębiorcy, osiągniętego w poprzednim roku kalendarzowym. 

Cel działań:

  • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ruchu kolejowego, w tym na obszarze bocznic kolejowych,
  • eliminowanie potencjalnych zagrożeń związanych z eksploatacją bocznic kolejowych,
  • zwiększenie świadomości uczestników rynku kolejowego w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego.
do góry