Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Bezpieczna podróż na święta - Prezes UTK prowadzi działania kontrolne przewoźników pasażerskich

23.12.2014

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK), prowadzi na terenie całego kraju działania kontrolne przewoźników pasażerskich w zakresie realizacji usług w przedświątecznym szczycie przewozowym. W szczególności kontroli poddawane jest bezpieczeństwo podróżnych, w tym stan techniczny taboru kolejowego oraz komfort podróżowania np. zapewnienie odpowiedniej temperatury w pojazdach kolejowych.

W wyniku dotychczas podjętych działań, Prezes UTK stwierdził nieprawidłowości w spółce PKP Intercity S.A., polegające na niespełnianiu przez pojazdy kolejowe przewoźnika wymogów bezpieczeństwa, prawidłowej eksploatacji i komfortu podróżowania. Prezes UTK w wyniku stwierdzonych nieprawidłowości i przeprowadzonych z urzędu postępowań administracyjnych, wyłączył z eksploatacji wagony przewoźnika PKP Intercity S.A, niezapewniające bezpieczeństwa eksploatacji. Decyzjom nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 • ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym,
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 października 2005 r. w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych.

Przeprowadzono:

 • kontrole przewoźników pasażerskich w zakresie bezpieczeństwa i jakości usług,
 • wszczęte z urzędu, postępowania administracyjne.

Naruszenie przepisów przez przewoźników kolejowych polegało na:

 • utrzymywaniu pojazdów niezgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji systemu utrzymania, co skutkowało niezapewnieniem bezpieczeństwa i komfortu podróżowania.

Termin usunięcia naruszeń:

 • Decyzje Prezesa UTK podlegały natychmiastowej wykonalności.
 • W przypadku niewykonania decyzji, Prezes UTK na podstawie art.66 ust. 2aa ustawy o transporcie kolejowym nakłada karę pieniężną w wysokości do 5000 euro za każdy dzień zwłoki w wykonaniu ww. decyzji.

Cel działań:

 • zapewnienie komfortu podróżowania pasażerów transportem kolejowym,
 • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa pasażerskich przewozów kolejowych,
 • zwiększenie jakości usług przewozów kolejowych.
do góry