Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes UTK stwierdził nieprawidłowości w zakresie realizacji przez przewoźnika kolejowego procesu przewozowego

19.12.2014

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK), w ramach czynności nadzorczych związanych z przygotowaniem i realizacją procesu przewozowego uczestników rynku, przeprowadził kontrolę przewoźnika Przewozy Regionalne Sp. z o.o. (PR) - Oddział Świętokrzyski. Prezes UTK dokonał czynności kontrolnych na trasie Kraków Główny – Miechów. W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych Prezes UTK stwierdził naruszenie przepisów z zakresu kolejnictwa.

Naruszenie przepisów przez przewoźnika polegało na:

 • niewłaściwym wypełnieniu kart próby hamulca,
 • niewłaściwym wypełnieniu świadectwa sprawności technicznej,
 • niezapewnieniu prawidłowego utrzymania stanu technicznego oraz czystości,
 • niewłaściwej organizacji pracy drużyny konduktorskiej w pociągu,
 • nieprawidłowych zapisach w upoważnieniach do wykonywania czynności kierownika pociągu,
 • niewłaściwym oznakowaniu pociągu,
 • niekompletnym wyposażeniu pociągu w gaśnice,
 • niesprawności okien w przestrzeni pasażerskiej.

Naruszone przez przewoźnika przepisy prawa:

 • ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym,
 • rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie dokumentów, które powinny znajdować się w pojeździe kolejowym,
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie świadectw sprawności technicznej pojazdów kolejowych,
 • rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru oraz sposobu oznakowania pojazdów kolejowych,
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 października 2005 r. w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych,
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego, prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych oraz pojazdów kolejowych metra,
 • rozporządzenie (WE) NR 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczące praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym,
 • instrukcja Pr-1 (H-21) o technice i organizacji pracy drużyn konduktorskich w pociągach pasażerskich „PKP Przewozy Regionalne”.

Wyniki działań:

 • Prezes UTK nakazał przewoźnikowi natychmiastowe usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości,
 • Prezes UTK nakazał przeprowadzenie analizy występowania analogicznych nieprawidłowości w działalności przewoźnika oraz w przypadku ich potwierdzenia – ich natychmiastowe usunięcie,
 • Prezes UTK wniósł o podjęcie  odpowiednich działań, zgodnych z posiadanym Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS - Safety Management System), które będą miały na celu nadzór nad poziomem ryzyka związanym z prowadzoną działalnością przewoźnika kolejowego.

Cel:

 • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ruchu kolejowego,
 • zwiększenie jakości usług przewozowych w transporcie kolejowym.
do góry