Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Decyzje Prezesa UTK zastępujące umowy o udostępnienie infrastruktury kolejowej na rozkład jazdy pociągów 2014/2015

16.12.2014

12 grudnia 2014 r. Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) wydał cztery decyzje zastępujące umowy o udostępnienie infrastruktury kolejowej do przewozu osób w rozkładzie jazdy pociągów 2014/2015 pomiędzy:

- PKP Polskimi Liniami Kolejowymi S.A.

oraz

- pasażerskimi przewoźnikami kolejowymi (Przewozy Regionalne sp. z o.o., „PKP Intercity” S.A., Koleje Mazowieckie – KM sp. z o.o., Koleje Wielkopolskie sp. z o.o. ), którzy w trakcie negocjacji z Zarządcą Infrastruktury nie osiągnęli porozumienia co do wszystkich postanowień umów o świadczenie usług o udostępnienie infrastruktury kolejowej.

Od decyzji Prezesa UTK zastępujących umowy o udostępnienie infrastruktury kolejowej Stronom przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, wnoszone za pośrednictwem Prezesa UTK w terminie dwutygodniowym od dnia doręczenia decyzji.

Kompetencje Prezesa UTK, dotyczące nadzoru nad zawieraniem umów o udostępnienie infrastruktury kolejowej, reguluje art. 29 ust 1e-1i Ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym. Prezes UTK, na pisemny wniosek zarządcy lub przewoźnika kolejowego albo z urzędu, w drodze postanowienia, może wyznaczyć termin zakończenia negocjacji dotyczących zawarcia umowy o udostępnienie infrastruktury kolejowej, nie krótszy niż 14 dni, licząc od dnia doręczenia wniosku o zawarcie umowy o udostępnienie infrastruktury kolejowej (art. 29 ust. 1e Ustawy o transporcie kolejowym). W przypadku odmowy podjęcia negocjacji w sprawie umowy o udostępnienie infrastruktury kolejowej Prezes UTK, na pisemny wniosek zarządcy lub przewoźnika kolejowego albo z urzędu, w drodze postanowienia, może nałożyć obowiązek ich przeprowadzenia i wyznaczyć termin ich zakończenia (art. 29 ust. 1h Ustawy o transporcie kolejowym). W powyższych postanowieniach Prezes UTK może również nałożyć na strony obowiązek prowadzenia negocjacji przed Prezesem UTK.

W przypadku bezskutecznego upływu terminu zakończenia negocjacji, wyznaczonego w postanowieniu, o którym mowa w art. 29 ust. 1e ww. ustawy, Prezes UTK wydaje decyzję w sprawie udostępnienia infrastruktury kolejowej, która zastępuje umowę o udostępnienie infrastruktury kolejowej.

do góry