Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego nakazał usunięcie nieprawidłowości na linii kolejowej nr 190 Bielsko Biała – Cieszyn

16.12.2014

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) w wyniku dokonanych czynności kontrolnych, stwierdził nieprawidłowości w zakresie przestrzegania obowiązków dotyczących utrzymania infrastruktury kolejowej linii nr 190 Bielsko Biała – Cieszyn przez zarządcę infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PKP PLK).

Naruszenie przepisów przez zarządcę polegało m.in. na:

 • braku harmonogramu, zgodnie z którym wykonywane są pomiary torów pojazdami pomiarowymi na sieci linii kolejowych zarządzanych przez PKP PLK,
 • niewykonywaniu obchodów torów zgodnie z wymaganą częstotliwością,
 • nieprawidłowościach w prowadzeniu dziennika oględzin rozjazdów,
 • eksploatowaniu rozjazdów na podrozjazdnicach w złym stanie technicznym i z przekroczoną dopuszczalną wartością szerokości,
 • eksploatowaniu wykolejnicy, zamontowanej na podkładach drewnianych o bardzo dużym zużyciu (spróchniałe, poziom degradacji > 0,9),
 • zachwaszczeniu podsypki,
 • nieusuwaniu roślinności w rowach odwadniających,
 • zasłoniętych przez roślinność znakach hektometrowych,
 • brakach wskaźników,
 • niezgodnego z przepisami usytuowania drzew w bezpośrednim sąsiedztwie linii kolejowej.

Naruszone przez Zarządcę przepisy:

 • ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym,
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 roku w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji,
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 roku w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowych, a także sposobu urządzania i utrzymania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych,
 • przepisy wewnętrzne PKP PLK:
  • Id-1 warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych,
  • Id-4 o oględzinach, badaniach technicznych i utrzymaniu rozjazdów,
  • Id-7 o dozorowaniu linii kolejowych,
  • Id-14 o dokonywaniu pomiarów, badań i oceny stanu torów.

Wyniki działań:

 • Prezes UTK nakazał zarządcy infrastruktury natychmiastowe usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości,
 • Prezes UTK wniósł o podjęcie przez zarządcę odpowiednich działań, zgodnych z posiadanym Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS - Safety Management System), które będą miały na celu nadzór nad poziomem ryzyka związanym z prowadzoną działalnością autoryzowanego zarządcy.

Cel działań:

 • ciągłe podnoszenie jakości utrzymania infrastruktury kolejowej przez PKP PLK,
 • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ruchu kolejowego,
 • zwiększenie jakości usług przewozowych w transporcie kolejowym.
do góry