Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Kontrole Prezesa UTK dotyczące przygotowania do prowadzenia działalności w okresie zimowym – nieprawidłowości w zakresie utrzymania pojazdów przez zarządcę PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

02.12.2014

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK), prowadzi na terenie całego kraju działania kontrolne w zakresie przygotowania przewoźników i zarządców infrastruktury do realizacji przewozów w okresie zimowym. Jednym z elementów działań była weryfikacja stanu technicznego taboru kolejowego zarządcy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A (PKP PLK), niezbędnego do utrzymania infrastruktury podczas trudnych warunków atmosferycznych. W wyniku ww. działań Prezes UTK stwierdził nieprawidłowości polegające na niespełnianiu przez pojazdy kolejowe podstawowych wymogów bezpieczeństwa i prawidłowej eksploatacji. Nieprawidłowości dotyczyły wózków motorowych, odśnieżarek torów oraz pługów i zespołów odśnieżnych.

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 • ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym,
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 października 2005 r. w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych.

Przeprowadzono:

 • kontrolę taboru niezbędnego do utrzymania infrastruktury w okresie zimowym, w tym podczas trudnych warunków atmosferycznych,
 • wszczęte z urzędu, postępowania administracyjne.

Naruszenie przepisów przez przedsiębiorcę polegało na:

 • utrzymywaniu pojazdów niezgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji systemu utrzymania, tj. niespełnianiu przez pojazdy podstawowych wymogów bezpieczeństwa i prawidłowej eksploatacji.

Termin usunięcia naruszeń:

 • decyzje Prezesa UTK podlegały natychmiastowej wykonalności,
 • w przypadku niewykonania decyzji, Prezes UTK na podstawie art.66 ust. 2aa ustawy o transporcie kolejowym nakłada karę pieniężną w wysokości do 5000 euro za każdy dzień zwłoki w wykonaniu ww. decyzji.

Cel działań:

 • zapewnienie ciągłości funkcjonowania systemu kolejowego w okresie zimowym oraz podczas negatywnych zjawisk atmosferycznych,
 • weryfikowanie stopnia przygotowania przedsiębiorców do prowadzenia ruchu w okresie zimowym,
 • zwiększenie jakości usług przewozów kolejowych,
 • zwiększenie bezpieczeństwa ruchu kolejowego.

Inne działania powiązane:

Prezes UTK prowadzi również ciągłe działania nadzorcze dotyczące weryfikacji stanu technicznego taboru kolejowego przewoźników pasażerskich, zarówno pod względem zapewnienia bezpieczeństwa, ale również komfortu podróżowania (zapewnienie odpowiedniej temperatury w pojazdach). W wyniku ww. działań oraz stwierdzonych nieprawidłowości, Prezes UTK wyłączył z eksploatacji pojazdy kolejowe (wagony) przewoźnika PKP Intercity S.A.

do góry