Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Działania Prezesa UTK w zakresie poprawy bezpieczeństwa na przejazdach – nieprawidłowości na linii kolejowej 202 Gdańsk Główny – Stargard Szczeciński

01.12.2014

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) stwierdził szereg naruszeń przepisów dotyczących obowiązków zarządcy infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PKP PLK) w zakresie stanu technicznego, procesu utrzymania i klasyfikacji skrzyżowań linii kolejowych z drogami publicznymi w obrębie linii kolejowej 202 Gdańsk Gł. – Stargard Szczeciński w km 46,932 na szlaku Wejherowo – Gościcino Wejherowskie oraz w km 41,067 na szlaku Reda – Wejherowo na obszarze działania Sekcji Eksploatacji w  Redzie (Zakład Linii Kolejowych w Gdyni).

Naruszenie przepisów przez zarządcę polegało na:

 • nieprawidłowym ustawieniu barierek wymuszających zmianę kierunku przez pieszych z obu stron skrzyżowania linii kolejowej z drogą publiczną,
 • braku zapewnienia wymaganej widoczności dla skrzyżowania linii kolejowej z drogą publiczną,
 • niespełnieniu wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów w bezpośrednim sąsiedztwie linii kolejowej,
 • niezapewnieniu utrzymania nawierzchni kolejowej w granicach norm standardów konstrukcyjnych i dopuszczalnych odchyłek,
 • niewykonywaniu obchodów torów zgodnie z wymaganą częstotliwością.

Naruszone przez zarządcę przepisy prawa:

 • ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym,
 • rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie,
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych.

Wyniki działań:

 • Prezes UTK nakazał zarządcy infrastruktury natychmiastowe usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości. Jednocześnie wniósł o podjęcie przez zarządcę odpowiednich działań, zgodnych z posiadanym Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS - Safety Management System), które będą miały na celu nadzór nad poziomem ryzyka związanym z prowadzoną działalnością autoryzowanego zarządcy.

Cel działań:

 • ciągłe podnoszenie jakości utrzymania infrastruktury kolejowej przez PKP PLK,
 • poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami publicznymi,
 • podnoszenie jakości i bezpieczeństwa ruchu kolejowego.

Czytaj więcej o podjętych działaniach na wybranych liniach kolejowych:

- nr 117 Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona – Bielsko Biała Główna

- nr 138 Oświęcim-Katowice 

- nr 281 Oleśnica-Chojnice 

- nr 47, 48 i 512

do góry