Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

WSA oddalił skargę PKP PLK S.A. na decyzję Prezesa UTK stwierdzającą naruszenie przepisów w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego na linii kolejowej nr 156 Bukowo-Jaworzno Szczakowa

26.11.2014

21 listopada 2014 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) w Warszawie rozpoznał sprawę ze skargi PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. (PKP PLK S.A.) na decyzję Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) z 12 marca 2014 r. nr DN-0211-241A/2013. Utrzymując w mocy własną decyzję z 23 stycznia 2014 r. nr DN-0211-241/2013 w przedmiocie stwierdzenia naruszenia przez PKP PLK S.A. przepisów dotyczących obowiązków zarządcy infrastruktury kolejowej w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego na linii kolejowej nr 156 Bukowno – Jaworzno Szczakowa oraz nakazania usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w określonym terminie.

WSA w Warszawie oddalił skargę PKP PLK S.A. jako niezasadną.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia WSA w Warszawie podzielił stanowisko Prezesa UTK, że PKP PLK S.A. dopuściła się naruszenia przepisów dotyczących obowiązków zarządcy infrastruktury kolejowej w zakresie bezpieczeństwa transportu kolejowego na ww. linii. W ocenie WSA na byt prawny decyzji Prezesa UTK w przedmiocie stwierdzenia naruszenia obowiązków zarządcy infrastruktury nie może mieć wpływu wcześniejsza decyzja Prezesa UTK w przedmiocie wprowadzenia ograniczeń eksploatacyjnych. Samo ograniczenie eksploatacji nawet poprzez całkowite wstrzymanie ruchu pociągów na linii kolejowej, nie usuwa stwierdzonych nieprawidłowości w sferze obowiązków zarządcy, dotyczących utrzymania prawidłowego stanu technicznego linii kolejowej. Dopóty bowiem zarządca nie przeprowadzi właściwych działań naprawczych celem przywrócenia właściwych parametrów technicznych linii, dopóki przedmiot postępowania w sprawie stwierdzenia naruszenia przepisów istnieje, ponieważ zarządca w dalszym ciągu uchybia ciążącym na nim z mocy prawa obowiązkom w tym zakresie.

Wyrok WSA w Warszawie nie jest prawomocny. 

do góry