Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych, Prezes UTK nakazał usunięcie nieprawidłowości na przejazdach zlokalizowanych na linii nr 204 Malbork - Braniewo

25.11.2014

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) stwierdził szereg naruszeń przepisów, dotyczących obowiązków zarządcy infrastruktury  PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PKP PLK S.A.) w zakresie stanu technicznego i procesu utrzymania skrzyżowań linii kolejowych z drogami publicznymi na obszarze działania Zakładu Linii Kolejowych w Olsztynie. Czynności nadzorcze Prezesa UTK prowadzone były na skrzyżowaniach linii kolejowej z drogami publicznymi - kategorii A, w obrębie linii kolejowej 204 Malbork – Braniewo w km 28,051 oraz 28,645.

Naruszenie przepisów przez zarządcę polegało na:

  • niezapewnieniu przez zarządcę utrzymania nawierzchni kolejowej, co doprowadziło do wystąpienia zanieczyszczenia podsypki tłuczniowej oraz uszkodzenia płyt przejazdowych,
  • niedokonania przez zarządcę wymiany szyn z nadmiernym zużyciem powierzchni tocznej,
  • braku wykonania przez zarządcę odpowiednich zabiegów konserwacyjnych żłobków przejazdowych,
  • braku ogrodzenia przejazdu poręczami utrudniającymi dostęp do toru,
  • braku osygnalizowania linii kolejowej wskaźnikami.

Naruszone przez zarządcę przepisy prawa:

  • ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym,
  • rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie.

Wyniki działań:

Prezes UTK nakazał zarządcy infrastruktury natychmiastowe usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości. Jednocześnie wniósł o podjęcie przez zarządcę odpowiednich działań, zgodnych z posiadanym Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS - Safety Management System), które będą miały na celu nadzór nad poziomem ryzyka związanym z prowadzoną działalnością autoryzowanego zarządcy.

Cel działań:

  • ciągłe podnoszenie jakości utrzymania infrastruktury kolejowej przez PKP PLK S.A.,
  • poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami publicznymi,
  • zmniejszenie liczby negatywnych zdarzeń na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami publicznymi.
do góry