Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

PKP PLK S.A. naruszyła obowiązki zarządcy infrastruktury kolejowej w zakresie bezpieczeństwa transportu kolejowego

21.11.2014

14 listopada 2014 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) w Warszawie rozpoznał sprawę ze skargi PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. (PKP PLK S.A.) na decyzję  Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z 27 maja 2014 r. nr DN.WN.0211.13A.2014, utrzymującą w mocy decyzję z 11 lutego 2014 r. nr DN.WN.0211.13.2014.

Na mocy decyzji z 11 lutego 2014 r. nr DN.WN.0211.13.2014 Prezes Urzędu Transportu Kolejowego stwierdził naruszenie przez PKP PLK S.A. przepisów dotyczących obowiązków zarządcy infrastruktury kolejowej w zakresie bezpieczeństwa transportu kolejowego poprzez niespełnienie warunków technicznych i organizacyjnych, zapewniających bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego i bezpieczną eksploatację pojazdów kolejowych na linii nr 143 Kalety – Wrocław Mikołajów, w stacjach: Oleśnica, Długołęka, Wrocław Nadodrze oraz w odcinkach: od km 150,000 do km 150,200 i Wrocław Popowice WP3 – Wrocław Popowice WP2, a także niedostateczne działania likwidujące stwierdzone zagrożenia na przedmiotowej linii dotyczące:

1)      nieprawidłowego stanu nawierzchni kolejowej zlokalizowanej w torze nr 1 i nr 2 stacji Oleśnica (km ok. 132,000 – 135,000),

2)      nieprawidłowego stanu nawierzchni kolejowej oraz innych elementów infrastruktury kolejowej zlokalizowanych w torze nr 1 i nr 2 stacji Długołęka (km ok. 146,000 – 148,000),

3)      nieprawidłowego stanu nawierzchni kolejowej zlokalizowanej w torze nr 1 i nr 2 od km 150,000 do km 150,200,

4)      nieprawidłowego stanu nawierzchni kolejowej oraz innych elementów infrastruktury kolejowej zlokalizowanych w torze nr 1 i nr 2 stacji Wrocław Nadodrze (km ok. 159,300 – 161,200),

5)      nieprawidłowego stanu nawierzchni kolejowej zlokalizowanej w torze nr 1 i nr 2 stacji Wrocław Popowice (odcinek Wrocław Popowice WP3 – Wrocław Popowice WP2; km ok. 162,800 – 163,100).

Mając na uwadze powyższe, Prezes UTK nakazał usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości, wskazanych powyżej w terminie do 30 listopada 2014 r. Decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności.

Decyzją z 27 maja 2014 r. nr DN.WN.0211.13A.2014 Prezes UTK utrzymał w mocy decyzję z 11 lutego 2014 r. nr DN.WN.0211.13.2014.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w całości oddalił skargę PKP PLK S.A. uznając ją za całkowicie nieuzasadnioną.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Wojewódzki Sąd Administracyjny wskazał, iż Prezes UTK był uprawniony do nakazania PKP PLK S.A. w drodze decyzji administracyjnej, usunięcie nieprawidłowości w określonym terminie w razie stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących obowiązków zarządców, w zakresie bezpieczeństwa transportu kolejowego, w szczególności zasad prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji, o których mowa w art. 17 ust. 7 ustawy o transporcie kolejowym.

WSA w Warszawie potwierdził zatem stanowisko Prezesa UTK, iż brak właściwego utrzymania infrastruktury kolejowej i dopuszczenie jej do opisanego w zaskarżonej decyzji złego stanu technicznego przez PKP PLK S.A. jest niedopuszczalne i prowadzi do powstania bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu kolejowego, co może być przyczyną katastrofy w ruchu lądowym. Podobnie brak właściwego stanu sygnałów (wskaźników) prowadzi do powstania zagrożenia bezpieczeństwa ruchu kolejowego, gdyż uniemożliwia lub znacznie utrudnia maszyniście pojazdu trakcyjnego ich odczytanie i w konsekwencji dostosowanie sposobu prowadzenia pojazdu do istniejącej sytuacji, w tym wprowadzonych ostrzeżeń doraźnych lub stałych.

WSAw Warszawie, uznał również, iż wyznaczony przez Prezesa UTK termin usunięcia nieprawidłowości był optymalny i prawidłowy.

Wyrok nie jest prawomocny.

Sprawa prowadzona pod sygn. akt VII SA/Wa 1542/14. 

do góry