Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Decyzja Prezesa UTK stwierdzająca naruszenie przepisów w zakresie utrzymania infrastruktury na linii nr 293 Jełowa – Kluczbork

20.11.2014

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) w wyniku dokonanych czynności kontrolnych oraz po przeprowadzeniu wszczętego z urzędu postępowania administracyjnego, stwierdził naruszenie przez zarządcę PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PKP PLK) przepisów dotyczących obowiązków zarządcy infrastruktury kolejowej w zakresie bezpieczeństwa transportu kolejowego na linii nr 293 Jełowa – Kluczbork.

Naruszenie przepisów przez zarządcę polegało na:

 • braku stałego nadzoru zarządcy w zakresie stanu torów i rozjazdów, jak również stanu torowisk, mostów, wiaduktów i przepustów oraz innych urządzeń stałych,
 • braku wykonywania przez zarządcę obchodów linii kolejowej,
 • niewykonaniu przez zarządcę konserwacji nawierzchni torowej,
 • usytuowaniu drzew i krzewów w bezpośrednim sąsiedztwie linii kolejowej w odległości powodującej zagrożenie bezpieczeństwa ruchu kolejowego.

Naruszone przez zarządcę przepisy prawa:

 • ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym,
 • rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowych, a także sposobu urządzania i utrzymania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych,
 • instrukcji Id-7 (o dozorowaniu linii kolejowych),
 • instrukcji Id-1 (warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych).

Wyniki działań:

Prezes UTK nakazał usunięcie wszelkich stwierdzonych naruszeń, w celu spełnienia przez zarządcę warunków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczne prowadzenie ruchu pociągów i bezpieczną eksploatację pojazdów kolejowych, w terminie do dnia 31 grudnia 2015 roku.

Cel działań:

 • ciągłe podnoszenie jakości utrzymania infrastruktury kolejowej przez PKP PLK,
 • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ruchu kolejowego,
 • zwiększenie jakości usług przewozowych w transporcie kolejowym.
do góry