Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Kara pieniężna dla PKP Intercity S.A.

19.11.2014

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) decyzją z dnia 18 listopada 2014 r. nałożył na PKP Intercity S.A karę pieniężną w wysokości 24 817,67 zł za naruszenie zakazu stosowania bezprawnych praktyk naruszających zbiorowe interesy pasażerów w transporcie kolejowym. Naruszenie, którego dopuściła się spółka, polegało na niepodaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w stosownym terminie, pomimo wprowadzenia w życie zmian z dniem 9 czerwca 2013 r. i faktycznego stosowania Taryfy przewozowej PKP Intercity S.A., Cennika usług przewozowych, a także Regulaminu Przewozu Osób, Rzeczy i Zwierząt oraz Regulaminu internetowej sprzedaży biletów. Przez wskazane zaniechanie PKP Intercity S.A. naruszyło przepisy art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 1173 ze zm.). Zgodnie z przywołanymi przepisami przewoźnik jest obowiązany podać do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty, ustalone lub stosowane przez niego taryfy lub cenniki. Ponadto przewoźnik zapewnia zainteresowanym bezpłatny wgląd do obowiązujących go przepisów przewozowych.

PKP Intercity S.A. nie wypełniło ciążących na niej, jako pasażerskim przewoźniku kolejowym, zobowiązań z art. 11 ust. 1 i 2 Prawa przewozowego, publikując i zapewniając wgląd do obowiązujących ją przepisów przewozowych dopiero 12 dni po faktycznym wejściu w życie postanowień wynikających ze zmienionych aktów. Przez swoje zaniechanie spółka wywołała konkretny skutek, w postaci pozbawienia pasażerów, także tych potencjalnych, możliwości zapoznania się z wprowadzonym zmianami.

Ustalając wysokość kary pieniężnej, Prezes UTK wziął pod uwagę ustawowe przesłanki w postaci zakresu naruszenia przepisu, dotychczasowej działalności podmiotu oraz jego możliwości finansowych. Za czynniki wpływające na obniżenie kary Organ uznał fakt, że zaniechanie PKP Intercity S.A. nie miało wpływu na bezpieczeństwo pasażerów, a przewoźnik podjął działania naprawcze i ostatecznie podał do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty, stosowane przez spółkę taryfy i cenniki oraz zapewnił zainteresowanym bezpłatny wgląd do obowiązujących spółkę przepisów przewozowych. Kara została jednak zwiększona z uwagi na znaczną skalę naruszenia, gdyż wprowadzone zmiany mają wpływ na zakres praw i obowiązków potencjalnie nieograniczonej liczby pasażerów. Jednocześnie za okoliczność podwyższającą karę Prezes UTK uznał fakt, że PKP Intercity S.A. jest przewoźnikiem wykonującym przewozy pasażerskie na terenie całego kraju, a działalność związana z transportem kolejowym stanowi dominujący udział w całkowitej działalności spółki, która posiada znaczący udział na krajowym rynku kolejowym.

Kary pieniężne nakładane przez Prezesa UTK stanowią zasadniczy instrument służący wymuszaniu przestrzegania podstawowych obowiązków wynikających z ustawy o transporcie kolejowym. Jednocześnie jednak kary pieniężne gwarantują skuteczną ochronę nadrzędnego dobra prawnego, jakim jest przeciwdziałanie bezprawnym praktykom naruszającym zbiorowe interesy pasażerów w transporcie kolejowym.

do góry