Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) w Warszawie potwierdził stosowanie przez „PKP Intercity” S.A. bezprawnych praktyk naruszających zbiorowe interesy pasażerów w transporcie kolejowym

19.11.2014

18 listopada 2014 r. WSA w Warszawie ogłosił wyrok w sprawie ze skargi „PKP Intercity” S.A. na decyzję Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) z dnia 30 kwietnia 2014 r. nr DPP-WNPP-52-15/KK/13(7) w przedmiocie stwierdzenia stosowania bezprawnych praktyk naruszających zbiorowe interesy pasażerów w transporcie kolejowym.

WSA w Warszawie oddalił skargę przewoźnika uznając ją za nieuzasadnioną.

Decyzją z dnia 30 kwietnia 2014 r. nr DPP-WNPP-52-15/KK/13(7), Prezes UTK utrzymał w mocy własną decyzję z dnia 12 grudnia 2013 r. nr DPP-WNPP-52-15/KK/13(4) w przedmiocie stwierdzenia stosowania przez przewoźnika bezprawnych praktyk naruszających zbiorowe interesy pasażerów w transporcie kolejowym. Nie podano do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w stosownym terminie, pomimo wprowadzenia w życie z dniem 9 czerwca 2013 r. i faktycznego stosowania Taryfy przewozowej „PKP Intercity” S.A. po zmianie nr 3, Cennika usług przewozowych po zmianie nr 3, Regulaminu Przewozu Osób, Rzeczy i Zwierząt po zmianie nr 2, oraz Regulaminu internetowej sprzedaży biletów po zmianie nr 1.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, iż obszerny materiał dowodowy zgromadzony w sprawie, jak również prawidłowa i wszechstronna jego ocena dokonana przez Prezesa UTK, bezsprzecznie wskazuje, iż „PKP Intercity” S.A. nie podała do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w stosownym terminie, pomimo wprowadzenia w życie z dniem 9 czerwca 2013 r. i faktycznego stosowania nowej taryfy, cennika i regulaminów.

Sąd uznał, iż „PKP Intercity” S.A. nie uczyniła zadość ustawowym obowiązkom wynikającym z art. 11 ust. 1 i 2 Prawo przewozowe. W związku z powyższym Sąd stwierdził, iż Prezes UTK prawidłowo zakwalifikował działanie „PKP Intercity” S.A. jako naruszenie zakazu stosowania bezprawnych praktyk naruszających zbiorowe interesy pasażerów w transporcie kolejowym, o którym mowa w art. 14b ust. 1 ustawy o transporcie kolejowym. 

Wyrok nie jest prawomocny.

Sprawa prowadzona pod sygn. akt VII SA/Wa 1423/14

do góry