Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Utrzymywanie pojazdów kolejowych niezgodnie z zatwierdzoną dokumentacją systemu utrzymania (DSU) – decyzja administracyjna Prezesa UTK

17.11.2014

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK), po przeprowadzeniu wszczętego z urzędu postępowania administracyjnego, wydał decyzję stwierdzającą naruszenie przepisów w zakresie bezpieczeństwa transportu kolejowego przez użytkownika bocznicy TSR Inowrocław sp. z.o.o.

Podstawa prawna:

  • art. 10 § 2, art. 104 § 1 1 i 108 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
  • art. 10 ust. 1 pkt 3 i 4, art. 13 ust. 1a pkt 6 lit. b, art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 4 ustawy oraz art. 20 ustawy z 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym,
  • § 3, § 6, § 7 ust. 2, i § 8 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 października 2005 r. w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych.

Przeprowadzono:

  • kontrolę użytkownika bocznicy kolejowej w zakresie bezpieczeństwa eksploatacji pojazdów kolejowych,
  • wszczęto z urzędu, postępowanie administracyjne.

Naruszenie przepisów przez przedsiębiorcę polegało na:

  • utrzymywaniu pojazdów niezgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji systemu utrzymania,
  • nieterminowym wykonywaniu poszczególnych poziomów utrzymania pojazdów kolejowych.

Termin usunięcia naruszeń: Decyzja Prezesa UTK podlegała natychmiastowej wykonalności. W przypadku niewykonania decyzji, Prezes UTK na podstawie art.66 ust. 2aa ustawy o transporcie kolejowym nakłada karę pieniężną w wysokości do 5000 euro za każdy dzień zwłoki w wykonaniu ww. decyzji.

Cel działań:

  • podnoszenie jakości procesu utrzymania pojazdów kolejowych przez uczestników rynku kolejowego,
  • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa przewozów kolejowych,
  • zwiększenie jakości usług przewozów kolejowych.
do góry