Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Nieprawidłowości związane z bezpieczeństwem ruchu kolejowego (linia nr 8, stacje Jędrzejów, Sędziszów i przystanek osobowy Potok)

14.11.2014

W wyniku przeprowadzonej kontroli Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) stwierdził naruszenie przepisów z zakresu kolejnictwa, dotyczących obowiązków zarządcy infrastruktury - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PKP PLK) w zakresie stanu technicznego i procesu utrzymania infrastruktury kolejowej linii nr 8 Warszawa Zachodnia – Kraków, w tym stacji Jędrzejów, Sędziszów oraz przystanku osobowego Potok.

Naruszenie przepisów przez zarządcę polegało na:

  • eksploatowaniu infrastruktury przy zużytych i będących w niewłaściwym stanie technicznym podrozjazdnicach,
  • braku elementów przytwierdzeń szyn do podkładów kolejowych,
  • zanieczyszczeniach podsypki,
  • złym stanie technicznym drogi dojazdowej do przejazdu kolejowo-drogowego,
  • nieusuwaniu przez zarządcę usterek stwierdzonych w wyniku prowadzenia badaniach diagnostycznych rozjazdów w stacji Jędrzejów.

 Naruszone przez zarządcę przepisy prawa:

  • ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym,
  • przepisy wewnętrzne zarządcy, dotyczące utrzymania nawierzchni kolejowej.

Wyniki działań: Prezes UTK nakazał zarządcy infrastruktury natychmiastowe usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości. Jednocześnie wniósł o podjęcie przez zarządcę odpowiednich działań, zgodnych z posiadanym Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS - Safety Management System), które będą miały na celu nadzór nad poziomem ryzyka związanym z prowadzoną działalnością autoryzowanego zarządcy.

Cel działań:

  • ciągłe podnoszenie jakości utrzymania infrastruktury kolejowej przez PKP PLK,
  • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ruchu kolejowego,
  • zwiększenie jakości usług przewozowych w transporcie kolejowym.
do góry