Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Kara pieniężna na Dyckerhoff Polska sp. z o.o. utrzymana

14.11.2014

13 listopada 2014 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie rozpoznał sprawę ze skargi Dyckerhoff Polska sp. z o.o. na decyzję Prezesa UTK z dnia 11 marca 2014 r. nr DN-0211-200A/2013 utrzymującą w mocy decyzję Prezesa UTK z dnia 4 grudnia 2013 r. nr DN-0211-200/2013 w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za niewyznaczenie doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu koleją towarów niebezpiecznych, nieprzesłanie ustawowo określonym terminie rocznego sprawozdania z działalności uczestnika przewozu towarów niebezpiecznych za 2012 r. oraz nieprzeszkolenie osoby wykonującej czynności związane z przewozem towarów niebezpiecznych.

W ogłoszonym wyroku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę jako niezasadną wskazując, że stanowisko Prezesa UTK jest całkowicie słuszne, ponieważ Dyckerhoff Polska sp. z o.o. jako uczestnik przewozu towarów niebezpiecznych miał prawny obowiązek wyznaczyć na swój koszt doradcę do spraw bezpieczeństwa przewozu koleją towarów niebezpiecznych, przesłać w ustawowo określonym terminie rocznego sprawozdania z działalności uczestnika przewozu towarów niebezpiecznych za 2012 r. oraz przeszkolić osoby wykonujące czynności związane z przewozem towarów niebezpiecznych.

Wyrok nie jest prawomocny.

Sprawa prowadzona pod sygn. akt VII SA/Wa 984/14

do góry