Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Nadzór Prezesa UTK w zakresie nieuzasadnionego i długotrwałego stosowania sygnałów zastępczych – decyzja administracyjna dotycząca nieprawidłowości na linii kolejowej nr 9 Warszawa Wschodnia Osobowa – Gdańsk Główny

04.11.2014

Na podstawie:

- art. 104 § 1 i art. 108 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,

- w związku z art. 5 ust. 1 pkt 3, art. 5 ust. 5, art. 10 ust. 1 pkt 3 i 4, art. 13 ust. 1a pkt 7, art. 14 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy z 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym,
- wyniku przeprowadzonej kontroli zarządcy - PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. (PKP PLK S.A.) oraz po przeprowadzeniu wszczętego z urzędu postępowania administracyjnego,

decyzją z 17 października 2014 roku Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) stwierdził naruszenie przepisów dotyczących obowiązków zarządcy infrastruktury kolejowej w zakresie bezpieczeństwa transportu kolejowego na szlaku Mleczewo - Malbork (linia kolejowa nr 9 Warszawa Wschodnia Osobowa – Gdańsk Główny).

Naruszenie przepisów przez zarządcę polegało na niepodejmowaniu działań naprawczych, których celem powinna być odbudowa i utrzymanie infrastruktury kolejowej, w związku z uszkodzeniami powstałymi w teletechnicznym kablu dalekosiężnym (TKD). Konsekwencją była niesprawność półsamoczynnej blokady liniowej w kierunku od stacji Mleczewo do stacji Malbork linii kolejowej nr 9. W związku z powyższym zarządca infrastruktury prowadził ruch pociągów po torach głównych po niezorganizowanych drogach przebiegu, tj. w oparciu o sygnały zastępcze „Sz”.

Prezes UTK nakazał usunięcie wszystkich stwierdzonych naruszeń do 31 grudnia 2014 roku. Na podstawie art. 108 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.

Nieprawidłowość naruszała między innymi przepisy § 25 ust. 13 i § 31 ust. 1  rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji oraz § 4 ust. 3 pkt 1 „Instrukcji o zasadach eksploatacji i prowadzenia robót w urządzeniach sterowania ruchem kolejowym” Ie-5 (E-11).

Konsekwentne działania nadzorcze Prezesa UTK mają na celu ciągłe podnoszenie jakości utrzymania infrastruktury kolejowej przez PKP PLK oraz przyczyniają się do wzrostu standardów bezpieczeństwa ruchu kolejowego i jakości usług przewozowych w Polsce.

do góry