Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes UTK wydał decyzję zatwierdzającą stawki jednostkowe opłaty podstawowej za dostęp do infrastruktury kolejowej PKP PLK na rozkład jazdy pociągów 2014/2015

31.10.2014

W związku z przedłożonym przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. projektem stawek jednostkowych opłat na rozkład jazdy pociągów 2014/2015, obowiązujący od 14 grudnia 2014 r., Prezes Urzędu Transportu Kolejowego po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, 28 października 2014 r. wydał decyzję zatwierdzającą stawki jednostkowe opłaty podstawowej za dostęp i korzystanie przez licencjonowanych przewoźników kolejowych z infrastruktury kolejowej PKP PLK S.A.

Weryfikacja przedłożonych do zatwierdzenia stawek jednostkowych opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej w ramach rozkładu jazdy pociągów 2014/2015 pozwoliła stwierdzić, że zarządca przygotował kalkulację stawek jednostkowych opłaty podstawowej zgodnie z przepisami ustawy o transporcie kolejowym oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 5 czerwca 2014 r.

Zarządca przyjął do kalkulacji stawek jednostkowych opłaty podstawowej za dostęp i korzystanie z infrastruktury kolejowej jedynie tę część kosztów, która jest bezpośrednio ponoszona jako rezultat wykonywania przewozów pociągami, określoną w oparciu o poniesione koszty bezpośrednie w ostatnim zakończonym roku obrotowym, tj. w 2013 r. W kosztach przyjętych do kalkulacji stawek opłaty podstawowej uwzględnione zostały wskaźniki inflacji na lata 2014 i 2015 oraz współczynnik zmienności pracy eksploatacyjnej – w przypadku minimalnego dostępu.

Do kalkulacji stawek jednostkowych opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej zarządca przyjął – wielkość pracy eksploatacyjnej w oparciu o wykonanie w 2013 r., natomiast do kalkulacji stawek za dostęp do urządzeń związanych z obsługą pociągów – ilości usług w oparciu o wykonanie w 2013 r., z uwzględnieniem obserwowanych trendów zmian zamawianych usług.

Średnia stawka sieciowa na rozkład jazdy pociągów 2014/2015, w odniesieniu do stawki obowiązującej na rozkład jazdy 2013/2014, ulega podwyższeniu o 0,8 % (0,07 zł/pockm), w tym dla pociągów pasażerskich rośnie o 2,8 %, natomiast dla pociągów towarowych rośnie o 0,1 %.

Zarządca skalkulował i przedstawił stawki jednostkowe opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury dla przedziałów mas brutto: dla pociągów pasażerskich i towarowych o masie brutto mniejszej niż 900 ton – co 60 ton oraz dla pociągów towarowych powyżej 900 ton – co 100 ton.

Dla pociągów pasażerskich o masie brutto równej/większej niż 900 ton oraz pociągów towarowych o masie brutto równej/większej niż 3000 ton zarządca przyjął jedną stawkę, zależną od rodzaju pociągu oraz ustaloną dla danej kategorii linii kolejowej i dostępności urządzeń sieci trakcyjnej.

Zarządca przedstawił stawki jednostkowe opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury oddzielnie dla pociągów pasażerskich i towarowych w tablicach, z uwzględnieniem dostępności urządzeń sieci trakcyjnej, w których poszczególne wiersze dotyczą mas brutto pociągów, a kolumny kategorii linii kolejowych.

Od wydanej decyzji służy Stronie odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

do góry