Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie na temat kar umownych za nieprawidłowości w udostępnianiu infrastruktury kolejowej przewoźnikom pasażerskim

30.10.2014

23 października w Urzędzie Transportu Kolejowego odbyło się spotkanie poświęcone zasadom naliczania oraz wysokości kar umownych określonych w umowach o udostępnienie infrastruktury kolejowej do przewozu osób. Omówiono również zagadnienia informacji dla podróżnych i utrzymania porządku na peronach i międzytorzach. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele spółek: PKP Polskie Linie Kolejowe, PKP Intercity, Szybka Kolej Miejska, Koleje Wielkopolskie, Koleje Mazowieckie, PKP Szybka Kolej Miejska Trójmiasto, Koleje Śląskie, Koleje Dolnośląskie, Przewozy Regionalne, Arriva RP oraz Łódzka Kolej Aglomeracyjna.

Przedstawiciele UTK przypomnieli o kompetencji Prezesa UTK dotyczącej nadzoru nad zawieraniem umów o udostępnienie infrastruktury kolejowej oraz wyznaczyli do 17 listopada br. termin na określenie, czy przewoźnikom oraz zarządcy infrastruktury uda się wypracować porozumienie w sprawie umów, czy też potrzebna będzie interwencja Prezesa UTK. Polega ona na wydaniu decyzji administracyjnej, o której mowa w art. 29 ust. 1i ustawy o transporcie kolejowym. Podczas spotkania przedstawiciele UTK zaprezentowali nadesłane przez przewoźników oraz zarządcę infrastruktury propozycje, a także założenia własnych rozwiązań, dotyczących wysokości oraz sposobu naliczania kar umownych za następujące nieprawidłowości:

  • odwołanie trasy pociągu z przyczyn leżących po stronie zarządcy,
  • niewłaściwe wygłaszanie komunikatów megafonowych i/lub niewłaściwe podawanie informacji wizualnej,
  • nienależyte utrzymanie czystości i porządku na peronach i międzytorzach.

W trakcie spotkania zwrócono uwagę, że zasadniczym celem naliczania kar umownych nie jest rekompensowanie przewoźnikom utraconych korzyści oraz kosztów przeprowadzania kontroli, lecz motywowanie zarządcy do utrzymywania określonego standardu świadczenia usług i niezwłocznego usuwania nieprawidłowości. Wskazywano na zasadny, minimum 40-dniowy termin informowania przewoźników o ewentualnym odwołaniu pociągów i stosowaniu kary za jego niedotrzymanie. Taki termin przewoźnicy mają na zamawianie u zarządcy infrastruktury dodatkowych pociągów w ramach Indywidualnego Rozkładu Jazdy.

Podczas omawiania propozycji kar za nieprawidłowości świadczenia informacji dla podróżnych, przedstawiciele przewoźników potwierdzili duże zainteresowanie wprowadzeniem przez zarządcę systemu rejestrowania wygłaszanych komunikatów i udostępnieniem tych materiałów przewoźnikom na ich wniosek. Jednocześnie podkreślano, że ze względu na konsekwencje ewentualnych nieprawidłowości, kara nie może być wyłącznie zwrotem nienależnie pobranej przez zarządcę opłaty w przypadku jej niepodania lub podania z wadliwymi danymi.

Przewoźnicy wnioskowali również o poszerzenie katalogu kar z zakresu utrzymania czystości i porządku na peronach i międzytorzach. 

Przedstawiciele PKP PLK zaprezentowali zmiany, jakie zostały wprowadzone w systemie utrzymania porządku na peronach i międzytorzach oraz jego kontroli. Wskazali, że poszerzanie katalogu kar będzie rozważane przy zmianach kolejnych rozkładów jazdy.

W trakcie spotkania zwrócono uwagę, że pomimo trwających negocjacji, ze względu na znaczne rozbieżności, wypracowanie porozumienia z wybranymi przewoźnikami może być trudne. Przedstawiciele Urzędu poprosili o niezwłoczne przekazanie do Prezesa UTK informacji o niepodjęciu negocjacji lub o potrzebie nadzoru w przypadkach, kiedy osiągnięcie porozumienia w sprawie zawarcia umowy nie będzie możliwe. Podkreślili, że w celu wydania decyzji zastępującej umowę, konieczne jest przekazanie przez przewoźników Prezesowi UTK propozycji umowy opracowanej przez PKP PLK wraz z uwagami i alternatywnymi propozycjami rozwiązań.

do góry